Shtyp

Orari mësimor për vitin akademik 2019/2020

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2019/2020

(VITI I –I-rë, SEMESTRI –II-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

Tefsir  – Studime mbi Kur’anin

Obligative

3+3

Xhabir Hamiti

09.00/10.30

09.00/10.30

 

09.00/10.30

Hadith  – Terminologjia e hadithit

Obligative

3+3

Sulejman Osmani

 

11.00/12.30

09.00/10.30

11.00/12.30

Akaid  – Besimi në kushtet e Imanit

Obligative

3+2

Naim Tërnava

11.00/12.30

 

13.30/15.45

 

Gj. Angleze - Elementary

Obligative

3+2

Besa Ismaili

 

12.45/14.15

11.00/13.15

 

Islami dhe Evropa

Zgjedhore

2+0

Fahrush Rexhepi

13.00/14.30

 

 

 

Gj. Turke

Zgjedhore

2+0

Selim Selimi

 

14.30/16.00

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

 (VITI I –II-të, SEMESTRI –IV-t)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

Kur’an II

Obligative

3+3

Fidan Xhelili

 

11.00/12,30

 

09.00/10.30

11.00/12,30

Hyrje në filozofi të përgjithshme dhe atë Islame

Obligative

 

3+3

Zija Abdullahu

13.00/14.30

 

13.00/14.30

 

 

Sire  – Periudha mekase

Obligative

2+1

Fahrush Rexhepi

 

 

13.00/15.15

 

E Drejta Familjare në Islam

 

Obligative

2+2

Ajni Sinani

 

11.00/12.30

 

11.00/12,30

13.00/14.30

Dave

Zgjedhore

2+0

Sedat Islami

09.00/10.30

 

 

 

Gj. Angleze – Intermediate

Zgjedhore

2+1

Besa Ismaili

 

09.00/10.30

09.00/09.45

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –III-të, SEMESTRI –VI-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

Ekonomi Islame

Obligative

2+1

Islam Hasani

13.00/15.15

 

 

 

Akaid – Shkollat dhe sektet Islame

Obligative

 

3+3

Zija Abdullahu

11.00/12.30

09.00/10.30

 

13.00/14.30

 

 

Gjuhë arabe –III- Sintaksë dhe konverzacion

Obligative

3+3

Fadil Hasani

 

11.00/12.30

11.15 / 12.45

11.00/12.30

Usuli-Fik’h – Bazat e së Drejtës Islame

Obligative

2+2

Ajni Sinani

09.00/10.30

 

 

 

09.00/10.30

 

Sociologji

Zgjedhore

2+0

Mustafa Gara

 

13.00/14.30

 

 

Pedagogji

Zgjedhore

2+0

Januz Dervodeli

 

 

14.45/16.15

 

 P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme

 (VITI I –IV-t, SEMESTRI –VIII-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

Kuran IV

Obligative

3+3

Safet

Hoxha

0900 / 1030

0900 / 1030

 

 

0900 / 1030

 

Fikh – E Drejta Penale

Obligative

3+2

Shefqet Krasniqi

13.00/14.30

11.00/12.30

 

14.00/14.45

Dispozitat e hadithit

Obligative

3+3

Musa

Vila

11.00 / 12.30

15.00/16.30

 

 

12.00/13.30

Tefsir – Komentimi tematik i Kuranit

Zgjedhore

2+1

Lulzim

Esati

 

13.00 / 14.30

 

 

11.00 / 11.45

 

Bazat e komunikimit - komunikologji

Zgjedhore

2+0

Rexhep Suma

 

 

13.00 / 14.30

 

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme