Shtyp

Orari mësimor për vitin akademik 2018/2019

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019

(VITI I –I-rë, SEMESTRI –II-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Tefsir  – Studime mbi Kur’anin

Obligative

3+3

Xhabir Hamiti

09.00/10.30

09.00/10.30

 

09.00/10.30

 

Hadith  – Terminologjia e hadithit

Obligative

3+3

Sulejman Osmani

 

11.00/12.30

09.00/10.30

11.00/12.30

 

Akaid  – Besimi në kushtet e Imanit

Obligative

3+2

Naim Tërnava

11.00/12.30

 

13.30/15.45

 

 

Gj. Angleze - Elementary

Obligative

3+2

Besa Ismaili

 

12.45/14.15

11.00/13.15

 

 

Islami dhe Evropa

Zgjedhore

2+1

Fahrush Rexhepi

13.00/15.15

 

 

 

 

Gj. Turke

Zgjedhore

2+1

Selim Selimi

 

14.30/16.00

 

13.00/13.45

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018/2019

(VITI I –II-të, SEMESTRI –IV-t)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Kur’an II

Obligative

3+3

Faton Bytyqi

 

11.00/12,30

 

09.00/10.30

11.00/12,30

 

E Drejta Familjare në Islam

Obligative

 

3+3

Ajni Sinani

13.00/14.30

 

 

11.00/12,30

13.00/14.30

 

Sire  – Periudha mekase

Obligative

2+1

Fahrush Rexhepi

 

 

13.00/15.15

 

 

Hyrje në filozofi të përgjithshme dhe atë Islame

Obligative

2+2

Zija Abdullahu

11.00/12.30

13.00/14.30

 

 

 

Letërsi shqipe

Zgjedhore

2+1

Hysen Matoshi

 

09.00/10.30

09.00/09.45

 

 

Gj. Angleze – Intermediate

Zgjedhore

2+1

Besa Ismaili

 

09.00/10.30

09.00/09.45

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –III-të, SEMESTRI –VI-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Ekonomi Islame

Obligative

2+1

Islam Hasani

13.00/15.15

 

 

 

 

Akaid – Shkollat dhe sektet Islame

Obligative

 

3+3

Zija Abdullahu

11.00/12.30

13.00/14.30

 

13.00/14.30

 

 

 

Gjuhë arabe –III- Sintaksë dhe konverzacion

Obligative

3+3

Fadil Hasani

 

11.00/12.30

11.15 / 12.45

09.00/10.30

 

 

Usuli-Fik’h – Bazat e së Drejtës Islame

Obligative

2+2

Ajni Sinani

09.00/10.30

 

 

 

11.00/12.30

 

Sociologji

Zgjedhore

2+1

Mustafa Gara

 

 

09.00/10.30

 

13.00/13.45

 

Pedagogji

Zgjedhore

2+1

Januz Dervodeli

 

 

15.00/17.15

 

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –IV-t, SEMESTRI –VIII-të)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

Kuran IV

Obligative

3+3

Safet

Hoxha

0900 / 1030

0900 / 1030

 

 

0900 / 1030

 

 

 

Fikh – E Drejta Penale

Obligative

3+2

Shefqet Krasniqi

13.00/14.30

11.00/12.30

 

14.00/14.45

 

 

Dispozitat e hadithit

Obligative

3+3

Musa

Vila

11.00 / 12.30

15.00/16.30

 

 

12.00/13.30

 

 

Tefsir – Komentimi tematik i Kuranit

Zgjedhore

2+1

Lulzim

Esati

 

 

09.00 / 1030

 

11.00 / 11.45

 

 

Bazat e komunikimit - komunikologji

Zgjedhore

2+1

Rexhep Suma

 

 

14.00 / 15.30

15.00 / 15.45

 

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme