Shtyp

Orari i ligjëratave- niveli master

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME – PRISHTINË

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2016/2017

 

(Niveli Master, SEMESTRI II-të)

 

Lëndët / Ditët

E hënë

E martë

1. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

(Obligative) 

1515/1730

 (F.R) 2+1

 

 

2. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

(Obligative) 

 

1300/1515

(S.O) 2+1

3. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

(Zgjedhore)  

 

1730/1945

(SH.K) 2+1

 

4. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

(Zgjedhore) 

 

1515/1730

(N.M) 2+1