Shtyp

Akademi përkujtimore - Ftesë

Ftoheni të merrni pjesë në Akademinë perkujtimore, me rastin e kalimit në Ahiret të profesorit Mr. Qemajl Morina.