Njoftime

Shtyp

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar provimin pranues në Fakultetin e Studimeve Islame

Afati i qershorit, viti akademik 2012/2013

1. Sadije Dërguti
2. Kastriot Gashi
3. Arbnora Mehmeti
4. Mashita Asllani
5. Bedri Bytyqi
6. Vjollca Leka
7. Ermire Bullatovci
8. Mirvete Rrahimi
9. Valentina Komoni
10. Shqipe Cakaj
11. Ibadete Sylka
12. Dardan Ajeti
13. Samire Kahrimani
14. Sheride Lika
15. Agron Abdyli
16. Ramadan Avdullahu
17. Gazmend Ahmeti
18. Rajmonda Gashi
19. Gentiana Mustafa
20. Jetmir Selloviq
21. Fakete Durguti
22. Shema Huduti
23. Driton Qorrolli
24. Demirali Emini
25. Besarta Behrami
26. Shaqir Shaqiri
27. Osman Osmani
28. Kenan Berisha
29. Sevime Dërmaku

Shiko listën në origjinal!

Shtyp

Vendimi për Akreditimin e Fakultetit të Studimeve Islame

Këshilli Shtetërorë i Cilësisë i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA),
në mbështetje të nenit 145 (pika 2) të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës, duke marrë parasysh nenet 4, 21, 22 të Ligjit për Administratën
Shtetërore të Republikës së Kosovës (nr. 03/L-189), Ligjit për Arsimin e
Lartë në Republikën e Kosovës (nr. 04/L-037), neni 7, pika 2.3 dhe pika
4, Udhëzimit Administrativ për Themelimin e Agjencisë se Akreditimit te
Kosovës (Nr.l 1/2004), Udhëzimit Administrativ për Akreditimin e
Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës (Nr. 09/2012),
në mbledhjen e mbajtur më 06 Korrik 2012 ka marr këtë:

Shtyp

N J O F T I M

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
10.07.2012

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë kaluar provimin nga lënda: Gj. Angleze –I-, -II-, -III- se notat në indeks vendosen ditën e hënë më datë 16.07.2012 nga ora 12.00

Profesoresha e lëndës!

Shtyp

K O N K U R S

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, i akredituar më datë 06.07.2012 nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës, shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2012/2013.

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar medresenë ose ndonjë shkollë tjetër të mesme të përgjithshme brenda dhe jashtë vendit.

Shtyp

Njoftim

Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë 27.06.2012

N J O F T I M

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: Gjuhë shqipe se provimi është shtyrë për datën 03.07.2012 (e martë) nga ora 10.00 për shkak se profesori gjendet në një udhëtim jashtë vendit.

Shërbimi për studentë!