Njoftime

Shtyp

Vendimi për Akreditimin e Fakultetit të Studimeve Islame

Këshilli Shtetërorë i Cilësisë i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA),
në mbështetje të nenit 145 (pika 2) të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës, duke marrë parasysh nenet 4, 21, 22 të Ligjit për Administratën
Shtetërore të Republikës së Kosovës (nr. 03/L-189), Ligjit për Arsimin e
Lartë në Republikën e Kosovës (nr. 04/L-037), neni 7, pika 2.3 dhe pika
4, Udhëzimit Administrativ për Themelimin e Agjencisë se Akreditimit te
Kosovës (Nr.l 1/2004), Udhëzimit Administrativ për Akreditimin e
Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës (Nr. 09/2012),
në mbledhjen e mbajtur më 06 Korrik 2012 ka marr këtë:

Shtyp

N J O F T I M

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
10.07.2012

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë kaluar provimin nga lënda: Gj. Angleze –I-, -II-, -III- se notat në indeks vendosen ditën e hënë më datë 16.07.2012 nga ora 12.00

Profesoresha e lëndës!

Shtyp

K O N K U R S

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, i akredituar më datë 06.07.2012 nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës, shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2012/2013.

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar medresenë ose ndonjë shkollë tjetër të mesme të përgjithshme brenda dhe jashtë vendit.

Shtyp

Njoftim

Fakulteti i Studimeve Islame Prishtinë 27.06.2012

N J O F T I M

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: Gjuhë shqipe se provimi është shtyrë për datën 03.07.2012 (e martë) nga ora 10.00 për shkak se profesori gjendet në një udhëtim jashtë vendit.

Shërbimi për studentë!

 

Shtyp

Njoftim për studentët

Fakulteti i Studimeve Islame
Prishtinë, 27.06.2012

N J O F T I M

Njoftohen studentët të cilët iu janë nënshtruar provimit nga lënda: Stili i Shkrimit Akademik se rezultatet do të publikohen nesër (28.06.2012) prej orës 09.00, gjithashtu do të vendosen edhe notat në index të atyre studentëve që kanë kaluar.
Studentët të cilët nuk vendosin notën në index nesër ajo notë mund t’ju humbet.

Shërbimi për studentë