Shtyp

Orari i provimeve

A f a t i  i  Tetorit/ 2018

 VITI  I  -I-rë,

Kur’an

15.10.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

14:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

19.10.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

14:00

Akaid

20.10.2018

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

17.10.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

14:00

Fikh

18.10.2018

Dr.Ilmije  Kuqi

14:00

Gjuhë arabe

24.10.2018

Mr. Besim Mehmeti

14:00

Gjuhë shqipe

25.10.2018

Dr.Nexhmije Kastrati

13:30

Stili i shkrimit akademik

29.10.2018

Dr. Hysen  Matoshi

14:00

Gjuhë angleze-Elementery

26.10.2018

Prof. Besa  Ismaili

13:30

Islami dhe Evropa

30.10.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

13:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

23.10.2018

Dr.Ajni Sinani

13:30

Gjuhë turke

31.10.2018

Mr.Selim Selimi

14:00

VITI  I  -II-të

  

Kur’an

23.10.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

13:30

Komentimi tematik i Kur’anit

16.10.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

14:00

Akaid

20.10.2018

Mr. Naim Tërnava

10:00

Hadith

25.10.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

14:00

Fikh

17.10.2018

Dr. Ajni Sinani

14:00

Gjuhë arabe

24.10.2018

Dr.Isa Memishi

14:30

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

26.10.2018.

Mr. Besa Ismaili

10:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

26.10.2018

Mr.Besa  Ismaili

11:00

Letërsi shqipe

29.10.2018

Prof.Dr. Hysen Matoshi

13:00

Sire- Periudha Mekase

19.10.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

22.10.2018

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

14:00

Dave

18.10.2018

Mr.Rexhep  Suma

14:00

 

VITI  I  -III-të.

Kur’an

15.10.2018

Hfz.Mr. Safet Hoxha

13:00

Tefsiret klasike dhe bashkëkohore

17.10.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

13:00

Akaid

18.10.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

13:00

Hadith

23.10.2018

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

14:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

16.10.2018

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

14:00

Gjuhë arabe

24.10.2018

Prof. Fadil  Hasani

13:30

Sire- Periudha  Medinase

19.10.2018

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

13:30

E Drejta Civile

31.10.2018

Mr. Vedat  Shabani

14:00

Sociologji

25.10.2018

Mr. Mustafë  Gara

13:00

Ekonomi Islame

30.10.2018

Dr.Islam Hasani

14:00

Pedagogji

22.10.2018

Dr.Junus Dervodelli

14:00

Usuli- Fikh

20.10.2018

Dr.Ajni Sinani

10:00

                           

VITI  I  -IV-të

 

Kur’an

17.10.2018

Hfz.Mr Safet Hoxha

13:00

Tefsir

23.10.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

14:00

Akaid

24.10.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

13:00

Hadith

25.10.2018

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

14:00

Fikh

26.10.2018

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

14:00

Gjuhë arabe

18.10.2018

Prof. Fadil  Hasani

13:00

Histori e religjioneve

16.10.2018

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

13:00

Filozofi Islame –III-IV-

19.10.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

13:30

Qytetërim Islam

31.10.2018

Dr. Sadik Mehmeti

13:30

Sire

15.10.2018

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

13:00

Usuli- Fikh

20.10.2018

Dr,  Ajni  Sinani

10:00

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:08.10.2018, deri më:12.10.2018.

* Provimet fillojnë më:15.10.2018.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.