Shtyp

Orari i provimeve

A f a t i  i  Janrit/ 2019

 VITI  I  -I-rë,

Kur’an

21.01.2019

Hfz.    Faton Bytyqi

11:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

24.01.2019

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

Akaid

16.02.2019

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

28.01.2019

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

12:30

Fikh

26.01.2019

Dr.Ilmije  Kuqi

10:00

Gjuhë arabe

30.01.2019

Mr. Besim Mehmeti

Te rregullt:12:30

Korespondence:

13:45

Gjuhë shqipe

22.01.2019

Dr.Nexhmije Kastrati

13:00

Stili i shkrimit akademik

04.02.2019

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

Gjuhë angleze-Elementery

08.02.2019

Prof. Besa  Ismaili

10:00

Islami dhe Evropa

07.02.2019

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

31.01.2019

Dr.Ajni Sinani

11:00

Gjuhë turke

05.02.2019

Mr.Selim Selimi

13:00


VITI  I  -II-të

Kur’an

21.09.2019

Hfz.    Faton Bytyqi

13:00

Komentimi tematik i Kur’anit

25.01.2019

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

16.02.2019

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

29.01.2019

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

28.01.2019

Dr. Ajni Sinani

11:00

Gjuhë arabe

24.01.2019

Dr.Isa Memishi

13:00

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

07.02.2019

Mr. Besa Ismaili

11:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

08.02.2019

Mr.Besa  Ismaili

11:00

Letërsi shqipe

04.02.2019

Prof.Dr. Hysen Matoshi

11:00

Sire- Periudha Mekase

31.01.2019

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

23.01.2019

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

11:00

Dave

01.02.2019

Mr.Rexhep  Suma

10:00

VITI  I  -III-të.

Kur’an

23.01.2019

Hfz.Mr. Safet Hoxha

10:30

Tefsiret klasike dhe bashkëkohore

28.01.2019

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

Akaid

21.01.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

07.02.2019

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

10:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

30.01.2019

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

10:00

Gjuhë arabe

24.01.2019

Prof. Fadil  Hasani

10:00

Sire- Periudha  Medinase

04.02.2019

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

11:00

E Drejta Civile

31.01.2019

Mr. Vedat  Shabani

10:00

Sociologji

06.02.2019

Mr. Mustafë  Gara

13:00

Ekonomi Islame

25.01.2019

Dr.Islam Hasani

10:00

Pedagogji

05.02.2019

Dr.Junus Dervodelli

13:00

Usuli- Fikh

26.01.2019

Dr.Ajni Sinani

10:00

 

                                                            VITI  I  -IV-të

Kur’an

23.01.2019

Hfz.Mr Safet Hoxha

12:30

Tefsir

29.01.2019

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

Akaid

28.01.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

10:00

Hadith

08.02.2019

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

10:00

Fikh

31.01.2019

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

11:00

Gjuhë arabe

01.02.2019

Prof. Fadil  Hasani

10:00

Histori e religjioneve

21.01.2019

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

10:00

Filozofi Islame –III-IV-

04.02.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Qytetërim Islam

16.02.2019

Dr. Sadik Mehmeti

10:00

Sire

22.01.2019

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Usuli- Fikh

26.01.2019

Dr,  Ajni  Sinani

10:00

Misticizmi

06.02.2019

Dr. Valon Myrta

11:00

Gruja dhe shoqëria

07.02.2019

Dr. Sadat  Islami

11:00

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:07.01.2019, deri më:15.01.2019.

* Provimet fillojnë më:21.01.2019.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët e rregullt duhet të vërtetojnë semestrin e pastaj të paraqesin provimet.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.