Shtyp

Orari i provimeve

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Qershorit/ 2018

 VITI  I  -I-rë,

 

Kur’an

18.06.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

10:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

25.06.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

Akaid

30.06.2018

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

26.06.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

10:00

Fikh

04.07.2018

Dr.Ilmije  Kuqi

10:00

Gjuhë arabe

02.07.2018

Mr. Besim Mehmeti

13:30

Gjuhë shqipe

20.06.2018

Dr.Nexhmije Kastrati

10:00

Stili i shkrimit akademik

05.07.2018

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

Gjuhë angleze-Elementery

09.07.2018

Prof. Besa  Ismaili

10:00

Islami dhe Evropa

22.06.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

28.06.2018

Dr.Ajni Sinani

10:00

Gjuhë turke

23.06.2018

Mr.Selim Selimi

10:00

 

VITI  I  -II-të

Kur’an

25.06.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

11:00

Komentimi tematik i Kur’anit

26.06.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

30.06.2018

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

02.07.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

18.06.2018

Dr. Ajni Sinani

10:00

Gjuhë arabe

29.06.2018

Dr.Isa Memishi

10:00

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

05.07.2018

Mr. Besa Ismaili

10:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

05.07.2018

Mr.Besa  Ismaili

11.:00

Letërsi shqipe

03.07.2018

Prof.Dr. Hysen Matoshi

10:00

Sire- Periudha Mekase

19.06.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

21.06.2018

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

11:00

Dave

27.06.2018

Mr.Rexhep  Suma

10:00

VITI  I  -III-të.

 

Kur’an

18.06.2018

Hfz.Mr. Safet Hoxha

11:00

Tefsiret klasike dhe bashkëkohore

23.06.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

26.06.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

25.06.2018

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

12:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

28.06.2018

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

10:00

Gjuhë arabe

21.06.2018

Prof. Fadil  Hasani

11:00

Sire- Periudha  Medinase

02.07.2018

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

10:00

E Drejta Civile

06.07.2018

Mr. Vedat  Shabani

11:00

Sociologji

03.07.2018

Mr. Mustafë  Gara

11:00

Ekonomi Islame

19.06.2018

Dr.Islam Hasani

11:00

Pedagogji

09.07.2018

Dr.Junus Dervodelli

11:00

Usuli- Fikh

29.06.2018

Dr.Ajni Sinani

10:00

 

                             

VITI  I  -IV-të

 

 

Kur’an

18.06.2018

Hfz.Mr Safet Hoxha

12:00

Tefsir

23.06.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

Akaid

27.06.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

26.06.2018

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

12:00

Fikh

02.07.2018

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

11:00

Gjuhë arabe

25.06.2018

Prof. Fadil  Hasani

13:00

Histori e religjioneve

04.07.2018

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

10:00

Filozofi Islame –III-IV-

20.06.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Qytetërim Islam

22.06.2018

Dr. Sadik Mehmeti

10:00

Sire

29.06.2018

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Usuli- Fikh

06.07.2018

Dr,  Ajni  Sinani

10:00

 

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:15.05.2018, deri më:30.05.2018.

* Provimet fillojnë më:18.06.2018.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.