Shtyp

Orari i provimeve MA

O R A R I   I   P R O V I M E V E

STUDIMET MASTER,

Afati i Janarit, 2018

Emri i lëndës

Data

Emri i profesorit

Ora

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

20.02.2018

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

12:30

2. Studime të Kur’anit në Evropë

27.02.2018

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

12:30

3. Metodologjia e hulumtimit

01.03.2018

Prof. dr. Agim Zogaj

15.30

4. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

23.02.2018

Prof. dr. Nazmi Maliqi

15:00

 

Vërejtje    

  • Paraqitja e provimeve fillon me 15.02.2018 dhe mbaron me 20.02.2018
  • Provimet fillojnë me 20.02.2018 dhe mbarojnë me 01.03.2018
  • Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.