Shtyp

Orari i provimeve MA

O R A R I   I   P R O V I M E V E

STUDIMET MASTER, Afati i Shtatorit, 2017

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

26.09.2017

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

12:00

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

19.09.2017

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

12:00

3. Studime të Kur’anit në Evropë

28.09.2017

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

12:00

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

25.09.2017

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

12:00

5. Metodologjia e hulumtimit

18.09.2017

Prof. dr. Agim Zogaj

12.00

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

20.09.2017

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi

12:00

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan

27.09.2017

Prof. dr. Ramiz Zekaj

12:00

8. Arti Islam

21.09.2017

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi

12:00

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

29.09.2017

Prof. dr. Nazmi Maliqi

14:00

Vërejtje    

  • Paraqitja e provimeve fillon me 06.09.2017 dhe mbaron me 15.09.2017
  • Provimet fillojnë me 18.09.2017 dhe mbarojnë me 29.09.2017
  • Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.