Shtyp

Orari i provimeve MA

 

O R A R I   I   P R O V I M E V E

STUDIMET MASTER, Afati i nëntorit, 2018

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

23.11.2018

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

14:00

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

20.11.2018

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

15:00

3. Studime të Kur’anit në Evropë

21.11.2018

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

15:00

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

22.11.2018

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

15:00

5. Metodologjia e hulumtimit

19.11.2018

Prof. dr. Agim Zogaj

14:00

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

29.11.2018

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi

15:00

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan

27.11.2018

Prof. dr. Ramiz Zekaj

15:00

8. Arti Islam

26.11.2018

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi

15:00

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

30.11.2018

Prof. dr. Nazmi Maliqi

15:00

 

Vërejtje    

·         Paraqitja e provimeve fillon me 13.11.2018 dhe mbaron me 16.11.2018

·         Provimet fillojnë me 19.11.2018 dhe mbarojnë me 30.11.2018

·         Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

·         Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.