Shtyp

Orari i provimeve MA

O R A R I   I   P R O V I M E V E

STUDIMET MASTER, Afati i Qershorit, 2018

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

27.06.2018

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

12:00

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

21.06.2018

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

12:00

3. Studime të Kur’anit në Evropë

30.06.2018

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

12:00

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

26.06.2018

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

12:00

5. Metodologjia e hulumtimit

20.06.2018

Prof. dr. Agim Zogaj

12.00

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

28.06.2018

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi

12:00

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan

25.06.2018

Prof. dr. Ramiz Zekaj

14:00

8. Arti Islam

29.06.2018

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi

14:00

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

22.06.2018

Prof. dr. Nazmi Maliqi

14:00

 

Vërejtje    

·         Paraqitja e provimeve fillon me 28.05.2018 dhe mbaron me 08.06.2018

·         Provimet fillojnë me 20.06.2018 dhe mbarojnë me 30.06.2018

·         Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.