Shtyp

Orari i provimeve MA

O R A R I   I   P R O V I M E V E

STUDIMET MASTER,

Afati i Janarit, 2018

Emri i lëndës

Data

Emri i profesorit

Ora

1. Koncepti i perceptimit të muslimanëve ndaj feve  të tjera

15.01.2018

Prof. ass. dr. Zija Abdullahu

12:30

2. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

22.01.2018

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi

12:30

3. Studime të Kur’anit në Evropë

23.01.2018

Prof. ass. dr. Xhabir Hamiti

12:30

4. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

16.01.2018

Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani

12:30

5. Metodologjia e hulumtimit

17.01.2018

Prof. dr. Agim Zogaj

14.30

6. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

18.01.2018

Prof. ass. dr. Shefqet  Krasniqi

12:30

7. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan                     

19.01.2018

Prof. dr. Ramiz Zekaj

14:00

8. Arti Islam

25.01.2018

Prof. ass. dr. Muhamed Jusufi

12:30

9. Dialogu ndërfetar në kontekstin e Kosovës dhe Evropës Juglindore

24.01.2018

Prof. dr. Nazmi Maliqi

15:00

Vërejtje    

  • Paraqitja e provimeve fillon me 09.01.2018 dhe mbaron me 12.01.2018
  • Provimet fillojnë me 15.01.2018 dhe mbarojnë me 26.01.2018
  • Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.