Shpallje

Shtyp

KONKURS PLOTËSUES

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, shpall konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2013/2014.

Të drejtë konkurrimi në FSI kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses medresenë ose ndonjë shkollë tjetër të mesme të përgjithshme dhe e kanë diplomën për shkollimin e kryer.

Në FSI mund të pranohen edhe studentë nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT.

Shtyp

Konkurs

Ne baze te nenin 17 te Statutit te Fakultetit te Studimeve Islame në Prishtinë dhe duke u mbështetur ne vendimin e Këshillit Mësimor- Shkencor të FSI-së në mbledhjen e mbajtur më datë 12.01.2012, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtine rishpall: