Shtyp

Studentët e diplomuar

Lista e studentëve të diplomuar pranë Fakultetit të Studimeve Islame-Prishtinë

Emri dhe mbiemri:

Emri i temës së diplomës:

Data e diplomimit:

Lënda:

Sadik S. MEHMETI

“Thirrja islame- roli dhe mjetet e saj”

03.07.1997

DA’VE

Zaim QAFLESHI

 

 

 

Mujdin Xh. MILAIMI

“ Shkaqet e shpalljes dhe të zbritjes së disa ajeteve kur’anore”

06.10.1997

TEFSIR

Xhafer B. FEJZIU

Nes’hi në Kur’an

07.10.1997

TEFSIR

Flamur I. SOFIU

“ Farzi si dispozitë obligative”

08.10.1997

USULI – FIK’H

Vahidin S. BEHLULI

“ Zekati i të mbjellave dhe frutave”

19.11.1997

FIK’H

Ali S. VEZAJ

“ Sihri ( magjia), Xhinët dhe Bestytnitë”

02.11.1998

TEFSIR

Zekerija BAJRAMI

“ Roli dhe vendi i mu’tezilëve në Islam”

17.02.2000

AKAID

Nexhmedin A. ADEMI

“ Përparësitë e mësimeve të ehli sunnetit ndaj mësimeve të shkollës mu’tezile dhe havarixhe”

21.06.2000

AKAID

Idriz XHIGOLLI

“ Kushtet e Buhariut dhe Muslimit ne sahihet e tyre

26.06.2000

HADITH

Xhafer NEBIHU

“ Gazi Mehmet Pasha dhe disa objekte që ai i themeloi”

06.11.2000

H.K.C. ISLAM

Murat R. HYSEINI

“ Krijimi i tokës në dritën e Kur’anit dhe të shkencës”

15.11.2000

TEFSIR

Shaban IDRIZI

“ Rrëfimet kur’anore dhe porositë e tyre”

01.02.2001

TEFSIR

Pleurat R. KRASNIQI

“ Aspekte nga dita e gjykimit”

18.06.2001

AKAID

Nexhmedin DËRNJANI

“ Ndikimi i disa faktorëve në përhapjen e kulturës dhe civilizimit Islam në trojet shqiptare”

09.07.2001

H.K.C. ISLAM

Suad UKOSHATA

“ Institucioni i vakëfit dhe gjendja e tij në Bashkësinë Islame të Malit të Zi”

23.10.2001

DA’VE

Rifat JUSUFI

“ Lufta e Bedrit- betejë vendimtare për Islamin”

24.10.2001

SIREH

Nail SINANI

“ Xhihadi në mes të kuptuarit Islam dhe atij perëndimorë”

30.01.2002

TEFSIR

Artan H. ZEKAJ

“ Namazi me xhematë”

14.03.2002

HADITH

Xhelile B. JANJEVA “ Abortimi” 17.03.2002 FIK’H

Skender T. BAFTIU

“ Kontributi i dijetarëve shqiptar në shkencën e tefsirit”

20.05.2002

TEFSIR

Islam E. HASANAJ

“ Qëndrimi i disa orientalistëve rreth hadithit”

12.06.2002

HADITH

Hatixhe Z. AHMETI

 

 

 

Eset A. BAJRAKTARI

“ Përkthimet e Kur’anit në gjuhë shqipe”

25.06.2002

TEFSIR

Fatima Muhammed Ahmed Hyseyn

“ Aspekte të besimit hebreit”

01.07.2002

AKAID

Shasivar I. KRASNIQI

“ Disa argumente të cilat flasin për ekzistimin e Allahut xh.sh.”

03.07.2002

AKAID

Orhan BISLIMAJ

“ Parimet akaidologjike të Ebu Hanifes në vepren e tij –el-Fik’hul Ekber”

10.07.2002

AKAID

Zaim A. HAXHAJ

“ Kur’ani dhe urtësia e zbritjes së tij në mënyrë graduale”

24.10.2002

TEFSIR

Muslim Q. QAZIMI

“ Mrekullitë kur’anore”

04.11.2002

TEFSIR

Semir A. EMINI

“ Israilijatet në Tefsir”

29.04.2003

TEFSIR

Refik R. GËRBESHI

“ Krijimi i njeriut sipas Islamit dhe paqëndrueshmëria e evolucionit”

13.06.2003

AKAID

Berat H. BAJRAMI

“ Kushtet paraprake të namazit”

23.09.2003

FIK’H

Burim F. ARIFI

“ En-nubuvetu, Pejgamberia”

28.01.2004

AKAID

Amir N. AHMETI

“ Fillet e para të tefsirit dhe degëzimet e tij”

16.02.2004

TEFSIR

Ramadan I. UKA

“ Historiku i Kur’anit gjatë periudhës së shpalljes dhe i tubimit të tij në një koleksion”

19.04.2004

TEFSIR

Besim Q. QAZIMI

“ Feja- komponentë e pashmangshme e qytetërimit njerëzor”

18.05.2004

H.K.C. ISLAM

Fahri B. BAHTIRI

“ Besimi tek arabët dhe rrethanat shoqërore”

20.05.2004

SIREH

Kasam S. MUHAMETI

“ Llojet e ushqimeve dhe dispozitat e tyre në jurisprudencën islame”

27.05.2004

FIK’H

Bashkim SPAHIU

“ Fitimi sipas sheriatit islam dhe drejtimeve tjera ekonomike”

21.06.2004

FIK’H

Kujtim BISLIMAJ

“ Krijimi, jeta dhe pejgamberia e Ademit a.s. në dritën e Kur’anit”

06.07.2004

TEFSIR

Bejtullah EMINI

“ Ringjallja sipas mësimeve islame”

06.07.2004

AKAID

Fatmir KRASNIQI

“ Hixhreti i Pejgamberit a.s. në Medine”

08.12.2004

SIREH

Muhametali Xh. SUMA

“ Ndikimi i disa metodave profetike në edukimin e fëmijëve”

09.12.2004

HADITH

Shaqir Xh. ZEQIRI

“ Liria e besimit në Islam”

20.12.2004

AKAID

Arben NEZIRI

“Fillimi i zbritjes së Kur’anit Muhamedit a.s. dhe rrethanat historike deri në hixhret”

05.01.2005

SIREH

Baki A. IMERI

“ Fshehtësitë e shkronjave simbolike në Kur’an”

03.03.2005

TEFSIR

Afrim N. JUSUFI

“ Veçoritë e Kur’anit dhe vlera e tij”

21.03.2005

TEFSIR

Sedbere R. BISLIMI

“ Gratë e Pejgamberit a.s. dhe arsyeja e martesës së tij me to”

23.03.2005

HADITH

Gëzim FLUGAJ

“ Kritikat e Imam Gazaliut si metodë e kërkimit dhe argumentimit të së vërtetës në raport me filozofët islam”

12.04.2005

FILOZOFI ISLAME

Ramiz BYTYQI

“ Kur’ani mrekullia më e madhe e Muhamedit a.s.”

09.05.2005

TEFSIR

Sami M. JASHARI

“ Lindja e Muhammedit a.s. dhe biografia e tij deri në shpallje”

07.06.2005

SIREH

Ardian HALITI

“ Tregimet, shembujt dhe betimi në Kur’an”

20.06.2005

TEFSIR

Mumin SHEHU

“ Vlera dhe rëndësia e diturisë nga këndvështrimi i haditheve”

21.06.2005

HADITH

Hamit N. SHABANI

“ Ndikimi i besimit në mbrojtjen e mjedisit”

22.06.2005

AKAID

Xhevat FETAHI

“ Metodat e komentimit tradicional dhe racional të Kur’anit”

24.06.2005

TEFSIR

Visar KOSHI

“ Leximet e Kur’anit dhe mejshtria e këndimit të tij”

27.06.2005

KUR’AN

Ataulla ALIJI

“ Qëndrimi i Kur’anit ndaj disa veprimeve negative të njeriut”

28.06.2005

TEFSIR

Irfan KACIQ

“ Bota e robërve fisnik-Melekëve”

29.06.2005

AKAID

Driton QENGAJ

“ Të tjerët për Kur’anin”

05.07.2005

TEFSIR

Sedat ISLAMI

“ Islami në Brunei-Darus-selam”

05.07.2005

DA’VE

Besnik MURATI

“ Bota e xhinëve në dritën e Kur’anit dhe synetit”

28.09.2005

AKAID

Osman MEHMETI

“ Kutubhanet dhe roli i tyre në zhvillimin e kulturës islame në Kosovë”

30.09.2005

H.K.C. ISLAM

Armend GASHI

“ Vakëfi në Kosovë”

03.10.2005

FIK’H

Bekrita HALITI

“ Muhamed Abduhu, novator i komentimit të Kur’anit”

03.10.2005

TEFSIR

Emine A. VEZAJ

“ Femra në burimet islame dhe roli i besimit në jetën e saj publike”

22.12.2005

AKAID

Refik  BAHTIRI

“ Etapat e jetës së njeriut sipas besimit Islam”

05.01.2006

AKAID

Esma MORINA

“ Lëmi i Tefsirit në faqet e revistës “Dituria Islame””

06.02.2006

TEFSIR

Jeton BILALLI

“ Koncepti i Zotit në Bibël dhe në Kur’an”

23.02.2006

AKAID

Ilire HALIMI

“ Lëmi i Tefsirit në faqet e revistës “Edukata Islame””

01.03.2006

TEFSIR

Vedat I. SHABANI

“ Reforma në Tefsir”

06.04.2006

TEFSIR

Jakup VRAPÇANI

“ Namazi synet i pesë kohëve dhe vlera e tij”

13.04.2006

HADITH

Fidush IBRAHIMI

“ Parimet e besimit Islam- preventivë nga devijimet shoqërore”

16.05.2006

AKAID

Ardiana ALISHANI

“ Sigurimi në Islam”

22.05.2006

FIK’H

Bujar  BYTYQI

“ Objektet fetare islame të Malishevës dhe nëpunësit fetar”

01.06.2006

H.K.C.

ISLAM

Ferat MALSIU

“ Kontributi i disa hoxhallarëve në luftën Çlirimtare të Kosovës”

07.06.2006

SIREH

Sahiba GOGA

“ Monumentet e trashëgimisë Islame të Ulqinit”

08.06.2006

H.K.C.

ISLAM

Faruk TAHIRI

“ Isa a.s./ Jezusi sipas besimit Islam dhe të krishterë”

03.07.2006

AKAID

Ramadan HAJREDINOV

“ Rëndësia e besimit në Allahun xh.sh dhe frytet e tij”

04.07.2006

AKAID

Mirije XHEZAIRI

“ Xhamitë e Prizrenit- monumente nën përkujdesjen e institutit për mbrojtjen e monumenteve të kulturës”

10.07.2006

H.K.C.

ISLAM

Rijad SOFI

“ Personaliteti i Sejjid Kutubit dhe tefsiri i tij”

12.07.2006

TEFSIR

Safet SELIMI

“ Xhamia në Islam”

04.09.2006

DA’VE

Xhemush BIÇKU

“ Fëmijët në Islam”

18.09.2006

DA’VE

Milazim ADILI

“ Rregullat e përgjithshme për lexuesin e Kur’anit”

13.11.2006

KUR’AN

Hakif HOTI

“ Lënda e Kur’anit në Takvim”

23.11.2006

TEFSIR

Burim BIBAJ

“ Terrorizmi bashkëkohor dhe pasojat e tij për njerëzimin”

19.12.2006

H.K.Q.

ISLAM

Sevdair HAXHIU

“ Pozita e njeriut sipas besimit islam”

21.12.2006

AKAID

Qemail SOPI

“ Krijimi i njeriut sipas Kur’anit”

01.02.2007

TEFSIR

Jeton PECI

“ Islami në regjionin: Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj, Drenas”

26.02.2007

DA’VE

Basri TOPALLI

“ Martesa në Islam”

15.03.2007

FIK’H

Selim LUMA

“ Kamata në pikëvështrimin kur’anor dhe në hadithet e Pejgamberit a.s.”

20.03.2007

TEFSIR

Ekrem HASANI

“ Argumentimi i suneteve të rregullta të namazit në këndvështrimin e hadithit”

22.03.2007

HADITH

Remzi GODENI

“ Jeta dhe vepra e hadithologut shqiptar AbdulKader Arnautit”

26.04.2007

HADITH

Jonuz LEKA

“ Islami në Anamoravë”

03.05.2007

DA’VE

Sead FETAHI

“ Hafizët më të njohur në Gostivar e rrethinë gjatë shekullit. XX-të”

09.05.2007

TEFSIR

Vahide HYSENI

“ Muhamed Muteveli Sha’ravi- jeta dhe veprimtaria e tij”

15.05.2007

TEFSIR

Shpata HOTI

“ Epoka e re e islamit dhe korrespondenca me perandorët dhe sundimtarët e huaj”

16.05.2007

SIREH

Naser HALIMI

“ Botimet e hadithit në gjuhën shqipe-tematika dhe përmbajtja”

17.05.2007

HADITH

Omer HUDUTI

“ Moskryersi i namazit sipas mendimit të dijetarëve klasik”

28.05.2007

HADITH

Kadrije DRAGUSHA

“ Xhamitë monumentale të Prishtinës” 

29.05.2007

H.K.C.

ISLAM

Taxhudin HAMITI

“ Pikëpamjet e islamit ndaj sëmundjes dhe vdekjes”

30.05.2007

DA’VE

Fejzullah EMINI

“ Mëkatet dhe llojet e tyre në besimit islam”

19.06.2007

AKAID

Sami QERIMI

“ Thirrja islame- rëndësia, bazat dhe mjetet e saj”

21.06.2007

DA’VE

Mallzim ZENDELI

“ Xhelaludin Es-Sujutij- komentator tradicional i Kur’anit”

26.06.2007

TEFSIR

Sehad HISENI

“ Abdullah ibn Abbas dhe kontributi i tij në lëmin e tefsirit”

26.06.2007

TEFSIR

Xhevdet ISMAILI

“ Festat fetare dhe rëndësia e tyre në Islam”

31.05.2007

SIREH

Besim GASHI

“ Thirrësi Hasen El-Benna”

28.06.2007

DA’VE

Jasemin UKSHINI

“ Shpirti në këndvështrimin kur’anor dhe filozofik”

29.06.2007

TEFSIR

Suela DIBRA

“ Gjurmët e qytetërimit Islam në qytetin e Shkodrës”

02.07.2007

H.K.C.

ISLAM

Enes KOSHI

“ Leximi i Kur’anit sipas rivajetit Kalun an Nafi”

05.07.2007

KUR’AN

Naim SKENDERI

“ Hafiz Ismail ibn Kethir- jeta dhe vepra e tij”

05.07.2007

TEFSIR

Ganimete SHALA

“ Vdekja e Pejgamberit a.s. dhimbje e madhe për myslimanët”

09.07.2007

SIREH

Dhurata HYSENI

“ Femra myslimane dhe veshja e saj”

14.07.2007

FIK’H

Skender MEHMETI

“ Devotshmëria sipas Kur’anit”

27.11.2007

TEFSIR

Ilmi GURRA

“ Jeta dhe vepra e H. Fahri Iljazit”

29.11.2007

TEFSIR

Muzafer RAMADANI

“ Metoda e thirrjes së disa pejgamberëve në rrugën e Allahut”

03.12.2007

DA’VE

Hyrije MEHMETI

“ Vrasjet dhe vetëvrasjet – qëndrimi Islam ndaj tyre”

04.12.2007

TEFSIR

Selim ZEQIRI

“Suneti dhe pozita e tij në Islam” 

07.02.2008

HADITH

Shpend ALIU

“Dashuria ndaj Pejgamberit a.s.”

24.03.2008

HADITH

Beqir THAÇI

“Karta e Medinës dhe letrat kredenciale-dokumente të rëndësishme të periudhës së Muhamedit a.s.

30.04.2008

SIREH

Sebajdin KRASNIQI

“Ebu Hurejre r.a. dhe Aishja r.a. si transmetues të haditheve”

15.05.2008

HADITH

Ismail NUHI

“Hafizët më të njohur në Tetovë e rrethinë gjatë shekullit –XX-“

20/05.2008

KUR’AN

Zemri Zendeli

“Hafizët më të njohur të Kur’anit fisnik ne Shkup e rrethinë gjatë shekullit –XX”

22.05.2008

KUR’AN

Makbule SEGASHI

“Mrekullitë e pyetjeve në Kur’an shtruar Muhamedit a.s. dhe e përgjigjeve të dhëna”

03.06.2008

Tefsir

Islam ASLLANI

“Xhamitë dhe imamët e rajonit të Tetovës deri në vitin 2006”

18.06.2008

Da’ve

Sadik HOXHA

“Fejesa, Martesa në Islam dhe te shqiptarët”

18.06.2008

Fik’h

Fitim BOJA

“Jeta dhe veprimtaria e Myderriz Muhamed ef. Gashi”

19.06.2008

Hadith

Rexhep ISMAILI

“Mbytja (vrasja) e njeriut në Islam”

23.06.2008

Fik’h

Hikmete ZENELI

“Numan ibn Thabiti (Ebu Hanife)”

24.06.2008

Fik’h

Fund HOXHAJ

“Islami në rrafshin e Dukagjinit”

25.06.2008

Da’ve

Rexhep VESELI

“Kurbani”

30.06.2008

Fik’h

Shafi ADILI

“Diversiteti njerëzor në këndvështrimin e shkencës dhe Kur’anit fisnik”

30.06.2008

Tefsir

Zekirjah TËRNAVA

“Zoti në këndvështrimin e filozofëve”

02.07.2008

Filozofi islame

Lito GOGA

“Toleranca-Parim shoqëror dhe kur’anor”

03.07.2008

Tefsir

Senad MAKOVIQ

“Doktrina e Trinitetit-Në mes të vërtetës dhe të pavërtetës”

03.07.2008

Akaid

Fatime SALIHU

“Ebu Hanife dhe pozita e tij në shkencën e hadithit”

03.07.2008

Hadith

Emine ALUSHI

“Hifzi: instrument për ruajtjen e thesarit të Kur’anit”

03.07.2008

Tefsir

Arif MEMEDAJ

“Roli i Takvimit në ngritjen e vetëdijes islame te besimtarët e Kosovës”

07.07.2008

Qytetërim Islam

Xhevrije DËRGUTI

“Vështrimi i disa rregullave të texhvidit në formën e pyetjeve dhe përgjigjeve”

09.07.2008

Kur’an

Bejtullah VESELI

“Myderriz hfz. Nexhati ef. Ahmedi (jeta dhe vepra)”

09.07.2008

Qytetërim Islam

Valbona BYTYQI

“Uji në këndvështrimin e shkencës dhe Kur’anit”

14.07.2008

TEFSIR

Raimonda TAQE

“Roli i fesë Islame në kulturën dhe traditën shqiptare në shek. XX”

16.10.2008

Qytetërim Islam

Kenan BAHTIRI

“Metodologjia e H. Sherif Ahmetit në dispensat e akaidit”

29.10.2008

AKAID

Nebahate DASHI

“Monumentet historike Islame në qytetin e Ohrit”

06.11.2008

Qytetërim Islam

Nexhat TËRNAVA

“Metodat e komentimit të Kur’anit famëlartë”

06.11.2008

TEFSIR

Adem MORINA

“Xhamia si institucion edukativo-arsimor (me vështrim të veçantë në Kosovë)”

12.11.2008

Qytetërim Islam

Ali SADIKU 

“Lënda e Kur’anit fisnik në faqen e gazetës informative islame “Hëna e Re” 1987/2008”

18.11.2008

TEFSIR

Sead LLUMNICA

“Jeta dhe vepra e prof. Hasan fe. Nahit”

04.12.2008

Qytetërim Islam

Afërdita HASANI

“Për një dialog në mes qytetërimeve”

17.12.2008

Qytetërim Islam

Hysni PONIKU

“ Tre mufesirët e parë të Kur’anit”

23.12.2008

TEFSIR

Fehime GASHI

“Agjërimi dhe dispozitat e tij në Islam”

13.01.2009

FIK’H

Arif DEMIRI

“Sëmundjet e zemres sipas Kur’anit Fisnik”

11.02.2009

TEFSIR

Fetie OSMANI

“Toleranca e shprehur në Kur’an”

12.02.2009

TEFSIR

Ferat SALIHU

“Ixhazetlinjtë e fundit në Opojë (1876-2002)”

18.03.2009

Qytetërim Islam

Mihana GOGA

“Hafëzët e Ulqinit me rrethinë”

19.03.2009

TEFSIR

Bedri HOXHA

“Trajtimi i fesë në tekstet shkollore të ciklit të ulët”

23.03.2009

Qytetërim Islam

Muqereme VUNIQI-VLASHI

“Historia e Jusufit a.s. në Kuranin Kerim

16.04.2009

TEFSIR

Mahmudije VLASHI

“Komentimi i kaptinës en-Nur

16.04.2009

TEFSIR

Zana VEBIQ-TOTAJ

“Ushqimi në këndvështrimin e Kuranit dhe të shkencës”

23.04.2009

TEFSIR

Xhemaludin KADRIU

“Mbrojtja e Pejgambereve nga gabimet”

03.06.2009

AKAID

Xheladin HALILI

“Mesatarja dhe lehtësimi në Kur’an”

18.06.2009

TEFSIR

Hetem DESKU

“Myderriz Mulla Haxhi Zekë Berdyan”

22.06.2009

DA’VE

Eset QERIMI

“Thirrja Islame”

29.06.2009

DA’VE

Nazmi KAZAZI

“Detyrat e prindërve ndaj fëmijëve”

02.07.2009

FIK’H

Florim MELLOVA

“Shkollat e numërimit të ajeteve të Kur’anit famëlartë”

13.07.2009

KUR’AN

Agnesa BERISHA

“Mehmet Akif Ersoj-Pejani (Jeta dhe vepra 1873-1936)”

14.07.2009

QYTETËRIM ISLAM

Afërdita AVDIU

“Komentimi i Kaptinës el-Fatiha sipas M. Esh-Sharaviut”

15.07.2009

TEFSIR

Nashit FERATI

“Historiku i Teqes Harabati Baba në Tetovë”

15.10.2009

QYTETËRIM ISLAM

Xhevdet BYTYQI

“Të arriturat shkencore në driten e Kur’anit”

25.11.2009

TEFSIR

Vlora KRASNIQI

“Fjalë dhe shprehje orientale në disa tekste shqipe”

07.12.2009

GJ. ARABE

Mexhide HAXHIU

“ Hasan el-Basriu dhe mendimet e tij akaidologjike”

10.12.2009

AKAID

Nexhati SPAHIU

“Shitblerjet e lejuara dhe të ndaluara në Islam”

14.12.2009

FIK’H

Eglantina MUÇA

“Monografi e xhamive të qytetit të Tiranës”

28.12.2009

QYTETËRIM ISLAM

Sulltan HOXHA

“Sofi Sinan Pasha dhe xhamija e tij në Prizren”

04.03.2010

QYTETËRIM ISLAM

Mafiz RUSTEMI

“Pjesë e përkthyer nga romani “Ditët” të Taha Hysejnit”

15.03.2010

GJUHË ARABE

Lulzim KASTRATI

“Martesat e ndaluara”

30.03.2010

FIK’H

Vedije SIMNICA

“Lutja në Islam”

04.05.2010

DA’VE

Rejhan ISEINI

“Mënyrat e thirrjes së Pejgamberit a.s në Islam”

04.05.2010

DA’VE

Ismail SEDOLLI

“Të drejtat e bashkëshortëve në Islam”

06.04.2010

FIK’H

Ajnure TOPOJANI

“Zekati dhe tatimi në kohën bashkëkohore”

07.05.2010

FIK’H

Melihate IMISHTI

“Të drejtat dhe obligimet (obligimi i prindërve ndaj fëmijëve dhe obligimet e fëmijëve ndaj prindërve)”

11.05.2010

FIK’H

Rabije ÇALLAKU

“Edukimi i fëmiut është e drejtë hyjnore”

15.06.2010

HADITH

Qemajl JASHARI

“Mulla Ilaz Broja – jeta dhe vepra e tij”

30.06.2010

DAVE

Zahide IALAMI-SMAJLI

“Shkurorëzimi”

01.07.2010

FIK’H

Mejreme UKA

“Xhelaludin Es-Sujutiju – jeta dhe vepra”

07.07.2010

TEFSIR

Zejnebe ADILI

“Jeta dhe vepra e Sejjid Kutubit”

07.07.2010

TEFSIR

Lumnije SHALA

“Veprat e mira në Kur’an”

 

QYTETËRIM ISLAM

Sadat KOLLARI

“Myderriz H. Sulejman ef. Kollari jeta dhe vepra e tij”

19.07.2010

TEFSIR

Shkëndije GASHI

“Alkooli sipas Kur’anit”

20.07.2010

TEFSIR

Refik VITIA

“Myderriz Ismet ef. Limani (Jeta dhe vepra)”

28.10.2010

QYTETËRIM ISLAM

Kurtish HOXHAJ

“Hafizët e Prizrenit dhe të rrethinës gjatë shek. –XX-të”

09.11.2010

KUR’AN

Semire ZUBAKU

“Ndarja e ajeteve dhe dallimi i tyre nga surja Ali-Imran deri te El-Murselat(sipas shkollave të numërimit të ajeteve)”

09.11.2010

KUR’AN

Rozafa ZENELI

“Islami në qytetin e Shkodres”

24.11.2010

DA’VE

Muamer ELEZI

“Hysein ef. Gjozo (Jeta dhe vepra)”

24.11.2010

TEFSIR

Dibran OMAJ

“Ahmeditët/Kadjanitët dhe aktiviteti i tyre në vendin tonë”

06.12.2010

AKAID

Muhamedxhemil HOXHA

“Fahruddin Err-Rrazi (jeta dhe vepra)”

07.12.2010

TEFSIR

Nehat HYSENI

“Tallja me fenë”

08.12.2010

DA’VE

Adnan VISHI

“Roli i shkaqeve të zbritjeve në të kuptuarit e ajeteve të dispozitave”

29.12.2010

TEFSIR

Pranvera HASHANI

“Edukata kur’anore në driten e ajeteve të kaptinës el-Huxhurat”

16.03.2011

TEFSIR

Gëzim SHUKU

“Popujt e zhdukur të përmendur në Kur’anin famëlartë dhe arsyet e shkatërrimit të tyre”

17.03.2011

TEEFSIR

Agime Sogojeva

“Junus “Sabri” ef. Junusi (Jeta dhe vepra 1848-1909”

24.03.2011

QYTETËRIM ISLAM

Besim Halilaj

“Zënafilla e ekzegjezës kur’anore dhe qëndrimi i komentatorëve rreth fjalëve të huaja në Kur’an”

16.05.2011

TEFSIR

Qendresa Hoti

“Mësimi bashkëohor i texhvidit përmes sures el-Mulk”

17.05.2011

KUR’AN

Ryvije HOXHA-PALLQA

“Metodat e reja të mësimit të texhvidit”

26.05.2011

KUR’AN

Violeta DERVISHAJ

“Pozita e femrës në hadithe”

08.06.2011

HADITH

Allmir GJOKAJ

“Koncepti i mëshirës “err-Rrahmetu” në Islam

10.06.2011

TEFSIR

Server KRASNIQI

“Leximi i Kur’anit sipas rivajetit të Vershit (studim i xhuzit të tridhjetë)”

11.07.2011

KUR’AN

Mensur RAMA

“Përmendja e Allahut xh.sh. ذكر الله

11.07.2011

DA’VE

Besnik QERIMI

“Leximi i Kur’anit sipas rivajetit të Halefit nga Imam Hamza (dallimet nga Hafsi në suren el-Bekare)”

11.07.2011

KUR’AN

Alban HOXHA “Leximi i Kur’anit sipas rivajetit të Kunbulit nga ibën Kethiri (studim i xhuzit të 30-të)” 02.11.2011 KUR’AN
Sabir SALIHU “Tradita e manifestimit të Mevludit në trevën e Opojës me rrethinë” 15.11.2011 QYTETËRIM ISLAM
Vaje KAMBERI “Kultura dhe qytetërimi Islam dje dhe sot në qytetin e Durrësit” 05.12.2011 QYTETËRIM ISLAM
Remzi HAZIRI “Muhamed Reshid Rida dhe kontributi i tij shkencën e Tefsirit” 08.12.2011 TEFSIR
Driton SALIHU “Nxjerrja e rregullave të texhvidit në Suren Jasin” 25.01.2012 KURAN
Ibrahim ILJAZI “Ibrahimi a.s. / Abrahami në Kur’an dhe Bibël” 06.02.2012 AKAID
Hysni BEKA “Zanafilla e shkrimit të gramatikës së gjuhës arabe dhe shkollave të saj” 28.02.2012 GJ. ARABE
Nesat RAMADANI “Krimi dhe dënimi sipas Sheriatit dhe Kodit Penal të Kosovës” 01.03.2012 FIKH
Flurim KRASNIQI “Jeta dhe vepra e mulla Destan Paçarizit” 13.03.2012

QYTETËRIM ISLAM

Rukije BREGAJ     “Edukimi i fëmijës në Islam”  03.04.2012  FIKH
Mithat SALIHU “Mulla Vesel Guta (jeta dhe vepra letrare)” 12.06.2012 HISTORI ISLAME
Zejnel AJUPI “Namazet nafile, dispozitat dhe aplikimi i tyre në jetën e myslimanit” 13.06.2012 FIKH
Florim NEZIRAJ “Rukja sipas Kur’anit famëlartë” 14.06.2012 TEFSIR
Mexhit REXHA “Dhjetë lexuesit më të njohur të Kur’anit në shekullin e kaluar me leximin muxhevved” 21.06.2012 KUR'AN
Fadil IDRIZI “Roli fetar dhe kombëtar i Xhamisë së Burojës (1729-2000)” 26.06.2012 Q. ISLAM
Arton ALIMI “Leksiku arab në disa segmente të gjuhës shqipe” 03.07.2012 GJUHË ARABE
Zijadin LEKA “Ulul-azmi në Kur’anin Fisnik” 05.09.2012 TEFSIR
Saide ALUSHI “Jeta dhe vepra e hadithilogut shqiptar Shejh Shuajb Arnauti" 06.09.2012 HADITH
Nexhmedin GASHI “Kontribute për Qytetërimin Islam-shqiptar në revistën “Dituria Islame” (nr. 1-100)” 11.09.2012 Q. ISLAM
Mevlane MUSTAFI “Nevoja për besim dhe ndikimi i tij në jetë” 13.09.2012 AKAID
Muzaqete KOSUMI “Oratoria e Muhamedit a.s.” 24.29.2012 HADITH
Valon IBRAHIMI “Shpifja ndaj grave të ndershme sipas jurisprudencës Islame” 27.09.2012 FIKH
Mirzad REXHEPI “Komentimi i ajeteve el-Muteshabih (jo të qarta) në Tefsirin e ibën Kethirit 701h – 774h (1302-1373)” 04.10.2012 TEFSIR
Hafir XHYLIQI “Ndalimi i alkoolit dhe tentativa e shteteve laike për ndalimin e tij” 11.10.2012 FIKH
Bujar BERISHA “Daiu, karakteristikat dhe detyrimet e tij” 24.10.2012 DAVE
Gazmend MEHMETI “Koncepti i Mesihut/Messia në religjionet Ibrahimike” 01.11.2012 H. e Religjioneve
Ibadete KUTLESHI “Musai a.s. / Moisiu sipas Biblës dhe Kur’anit” 13.11.2012 AKAID
Seid AMIDI “Rëndësia e edukimit dhe arsimimit në Islam” 26.11.2012 Q. ISLAM
Agim RRAHIMI “Materializmi dhe qëndrimi i Islamit ndaj tij” 10.12.2012 Q. ISLAM
Fidan BILALLI “Reflektimi i durimit në Kur’an” 12.12.2012 TEFSIR
Jahir BEQIRI “Vakfi në Islam dhe dispozitat e tij” 18.12.2012 FIKH
Rejhane HASHANI “Veprimtaria e Hafiz. Ali Korçës kushtuar çështjes fetare dhe arsimit shqip” 25.12.2012 Q. ISLAM
Vait NIKAJ “Mësimi fetar në rajonin e Bashkësisë Islame të Ulqinit” 26.12.2012 Q. ISLAM
Betim GRUDA “Islami në kauzën shqiptare” 27.12.2012 Q. ISLAM
Ajna VLLASALIU “Veprimtaria kombëtare dhe fetare e Hafiz Ibrahim Dalliut” 03.01.2013 Q. ISLAM
Belkisa SHABANI “Ndikimi i besimit në stabilizimin psikik të myslimanit” 04.01.2013 AKAID

Vaje KAMBERI

Afijete KRASNIQI

“Ndikime Islame në veprimtarinë letrare të Hasan Zyko Kamberit”

07.02.2013

LETËRSI

Besim ARBANASHI

“Besimi në Botën e Ahiretit dhe roli i tij në rregullimin e jetës së kësaj bote”

12.02.2013

AKAID

Ajnure RAMUKA

“Hadithi i Xhibrilit”

11.04.2013

HADITH

Fadil SOPA

“Leximi i Kur’anit me pagesë”

23.04.2013

KUR’AN

Pranvera BEQIRI

“Devotshmëria te gjeneratat e para”

07. 05. 2013

SIRE

Maliq GASHI

“Qëndrimi i Islamit ndaj magjisë”

08.05.2013

FIKH

Alban ZEJNULLAHU

“Kontribute për Qytetërimin Islam shqiptar në revistën (Dituria Islame nr. 100-150)

16.05.2013

Q. ISLAM

Jashar SALIHU

“Mësimi fetar Ilmud-dini në shkollta fillore dhe të mesme në Luginën e Preshevës”

29.05.2013

Q. ISLAM

Mahire MEHMETI

“Mulla Mehmet ef. Ramadani (1876-1965) jeta dhe vepra”

31.05.2013

Q. ISLAM

Arianit BOJAJ

“Imamët dhe xhamitë e Këshillit të Bashkësisë Islame të Klinës”

04.06.2013

Q. ISLAM

Behlul HOXHA

“Metodat e thirrjes së Nuhit a.s. në rrugën e Allahut xh.sh.”

06.06.2013

DA’VE

Besnik KRYEZIU

“Lëvizja gjithëpopullore shqiptare për faljen e gjaqeve, plagëve dhe ngatërresave më 02 shkurt 1990 deri më 17 maj 1992

21.06.2013

HISTORI

Mehmet SAHITI

“Barazia gjinore në Islam”

01.07.2013

FIKH

Valmira BATATINA

“Kalingrafia Islame me vështrim të veçantë në xhamitë e Kosovës”

08.07.2013

Q. ISLAM

Kimete KOSUMI

“Pozita e metit të Muhamedit a.s. në dritën e Kur’anit”

25.09.2013

TEFSIR

Muzafere KOSUMI

“Dinari dhe Derhemi – Esenca e parasë në Islam”

09.10.2013

FIKH

Lumnije ZEQIRI

“Programet dhe metodologjitë e thirresve myslimane në Kosovë”

22.10.2013

DAVE

Shaban SKUKA

“Llojet e ëndrrave në Kur’an dhe komentimi i tyre sipas shkencës hyjnore”

22.10.2013

TEFSIR

Gazmend HOTI

“Tefsiri tradicional dhe Muhamed ibn Xherir Et-Taberij (224-310)”

23.10.2013

TEFSIR

Rasim ADEMI

“Xhamitë e Ferizajt me rrethinë”

25.10.2013

Q. ISLAM

Nexhat RASHITI

“Fadil ef. Rashiti (1975-1998) hoxhë dhe luftëtar i shquar i lirisë”

30.13.2013

Q. ISLAM

Alija ABDIJA

“Rëndësia e mësimit të Kur’anit (Vrijednosti učenje Kur’ana)”

20.11.2013

KUR’AN

Xheladin FAZLIU

“Shoqata humanitare bamirëse ‘Bereqeti’ (2001/2011) Historiku, kontributi, sfidat dhe perspektiva”

29.11.2013

Q. ISLAM

Behar GASHI

“Jeta dhe vepra e mulla Maliq Morinës”

02.12.2013

Q. ISLAM

Desara VATHAJ

“Të drejtat e gruas në Arabinë Saudite”

16.01.2014

Q. ISLAM

Enes LIMANI

“Marrëdhëniet familjare sipas Kur’anit dhe Synetit”

23.01.2014

HADITH

Muhamet BAJÇINCA

“Imam Vehbi Ismaili (1919-2008) në kujtimet e të tjerëve”

06.02.2014

Q. ISLAM

Masar FEJZA

“Hadithet e zgjedhura Odabrani hadisi o umjerenosti Poslanika Muhameda s.a.v.s.”

10.02.2014

HADITH

Fehmi HAXHIU

“Kontributi dhe roli i Medresesë Alauddin 1951-2000”

13.02.2014

HISTORI

Nijazi HALIMI

“Beteja në Uhud”

20.02.2014

HISTORI

Abedin OSMANI

“Qëndrimi i hadithit ndaj fitimeve të paligjshme”

10.03.2014

HADITH

Ibadete KOSUMI

“Objektivat e legjislacionit Islam”

13.03.2014

FIKH

Afri TAIRI

“Hafizët dhe Imamët në Zhupë gjatë shek. –XX-të – Hafizi i Imami Zhupe u –XX-veku”

02.04.2014

KURAN

Bekim RRAHMANI

Thirrja (Da’veja) në periudhën medinase dhe sfidat e saj”

05.05.2014

DA’VE

Jehona ISMAJLI

“Temat e gjuhësisë në Edukatën Islame nr; 1-100”

06.05.2014

GJUHË ARABE

Zejnepe JAKUPI

“Jeta dhe vepra e profesor Tefik ef. Gashit”

26.05.2014

Q. ISLAM

Mevlane MUHAMETI

“Myderriz Haxhi Rexhep ef. Ismaili”

29.05.2014

Q. ISLAM

Sinan SINANI

“Dashuria dhe përkushtimi ndaj Allahut Fuqiplotë në dritën e Kur’anit dhe Sunnetit”

11.06.2014

TEFSIR

Nuhi BEKTESHI

“Kontribute për Qytetërimin Islam në Revistën “Kultura Islame” nr. 1 (1939) – 23-24 (1940)”

19.06.2014

Q. ISLAM

Hidajete ARIFI

“Mësimi i Kur’anit në periudha të ndryshme që nga zbritja e tij e deri në kohën bashkëkohore përmes mjeteve teknologjike” 26.06.2014

26.06.2014

KUR’AN

Remzi ALIMI

“Biografia dhe veprimtaria e mulla Nuredin Xhemailit”

26.06.2014

Q. ISLAM

Shaqir SHAQIRI

“Qasja Kur’anore në orientimin e njerëzve në pendim”

23.10.2014

TEFSIR

Nermin HUSEINOVIQ

“Jeta dhe vepra e hadithologut të shekullit XX dhe ringjallësit të sunnetit Shejh Nasirudin Albanit”

04. 11. 2014

HADITH

Sylejman SEJDIU

“Mësimi i Kuranit në institucionet e BIK-ut dhe në veçanti në mejtepet dhe xhamitë e Komunës së Ferizajit”

13.11.2014

KURAN

Hazir SELMANI

“Imam Ebu’l-Berakat Nesefiu, jeta dhe vepra”

18.11.2014

TEFSIR

Kastriot BEHRAMI

“Këndimi i bukur dhe profresional i Kuranit nga doktori i mjekësisë Ahmed Naina”

25.11.2014

KURAN

Ibadete BEQIRI

“Ndërhyrjet kirurgjike plastike në jurisprudencën Islame”

16.12.2014

FIKH

Nusret CENOVIQ

“Hafiz Ali Riza Ulqinaku, jeta dhe veprimtaria e tij”

17.12.2014

Q. ISLAM

Minevere ISEINI

“Kontributi i Halifëve të drejtë në Islam”

18.12.2014

HISTORI

Ibrahim RAMABAJA

“Komentimi tematik i Sures El-Huxhurat”

25.12.2014

TEFSIR