Njoftim për shtyerje të provimit

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
PRISHTINË
27.09.2012

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: AKAID –IV- se provimi është shty për datën: 02.10.2012 duke filluar nga ora 10.00

Prof. i lëndës

Njoftim për fillimin e vitit akademik 2012/2013

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
25.09.2012

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së dhe pedagogët se ligjëratat për vitin akademik 2012/2013 fillojnë më datë 01.10.2012.
Mbarësi dhe suksese të reja për të gjithë!

Dekanati

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, i akredituar më datë 06.07.2012 nga Agjencia e
Akreditimit e Kosovës, shpall konkurs plotësues për regjistrimin e studentëve në vitin e
parë për vitin akademik 2012/2013.

Njoftim për haxh

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
12. 09. 2012

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se Dekanati  i Fakultetit  të  Studimeve Islame , në bashkëpunim me Kryesinë e BIK-ut,  edhe kësaj here, sikundër edhe më parë, do t'i shpërblej  dy studentët më të suksesshëm me kryerjen e Haxhit.
Vërejtje:
Afati  i paraqitjes është tepër i shkurtër dhe përparësi kanë studentët të cilët kanë notën mesatare më të lartë.

Dekanati

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë
Shpall
KONKURS
Për zgiedhjen e personelit akademik të rregullt në FSI:
1. Një mësimdhënës për lëndën e Tefsirit
2. Një mësimdhënes për lëndën e Hadithit
3. Një mësimdhënes për lëndën e Fik’hut
4. Një mësimdhënes për lëndën e Kiraetit
5. Një mësimdhënes për lëndën e Historisë (Sire)

N J O F T I M

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
07.08.2012

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se provimet për afatin e shtatorit fillojnë më datë: 17.09.2012 dhe përfundojnë më datë: 05.10.2012
Paraqitja e provimeve fillon prej datës: 10.09.2012 deri më datë: 14.09.2012

Dekanati

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

07.08.2012

 

N J O F T I M

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se provimet për afatin e shtatorit fillojnë më datë: 17.09.2012 dhe përfundojnë më datë: 05.10.2012

Paraqitja e provimeve fillon prej datës: 10.09.2012 deri më datë: 14.09.2012

 

Dekanati