Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës, i akredituar më datë 06.07.2012 nga Agjencia e
Akreditimit e Kosovës, shpall konkurs plotësues për regjistrimin e studentëve në vitin e
parë për vitin akademik 2012/2013.

Njoftim për haxh

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
12. 09. 2012

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se Dekanati  i Fakultetit  të  Studimeve Islame , në bashkëpunim me Kryesinë e BIK-ut,  edhe kësaj here, sikundër edhe më parë, do t'i shpërblej  dy studentët më të suksesshëm me kryerjen e Haxhit.
Vërejtje:
Afati  i paraqitjes është tepër i shkurtër dhe përparësi kanë studentët të cilët kanë notën mesatare më të lartë.

Dekanati

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë
Shpall
KONKURS
Për zgiedhjen e personelit akademik të rregullt në FSI:
1. Një mësimdhënës për lëndën e Tefsirit
2. Një mësimdhënes për lëndën e Hadithit
3. Një mësimdhënes për lëndën e Fik’hut
4. Një mësimdhënes për lëndën e Kiraetit
5. Një mësimdhënes për lëndën e Historisë (Sire)

N J O F T I M

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
07.08.2012

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se provimet për afatin e shtatorit fillojnë më datë: 17.09.2012 dhe përfundojnë më datë: 05.10.2012
Paraqitja e provimeve fillon prej datës: 10.09.2012 deri më datë: 14.09.2012

Dekanati

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

07.08.2012

 

N J O F T I M

 

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se provimet për afatin e shtatorit fillojnë më datë: 17.09.2012 dhe përfundojnë më datë: 05.10.2012

Paraqitja e provimeve fillon prej datës: 10.09.2012 deri më datë: 14.09.2012

 

Dekanati

NJOFTIM

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
18.07.2012

Njoftohet i tërë personeli; arsimor, administrativ, teknik si dhe të gjithë studentët e FSI-së se pushimi vjetor i administratës në FSI-së fillon prej datës 23.07.2012 dhe vazhdon deri më datën 01.09.2012.

Për çdo informatë ju lutem kontaktoni në numrat vijues:
049 211 883, dekani
O44 265 804, prodekani
044/049 195 331, sekretari

Dekanati i FSI-së

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar provimin pranues në Fakultetin e Studimeve Islame

Afati i qershorit, viti akademik 2012/2013

1. Sadije Dërguti
2. Kastriot Gashi
3. Arbnora Mehmeti
4. Mashita Asllani
5. Bedri Bytyqi
6. Vjollca Leka
7. Ermire Bullatovci
8. Mirvete Rrahimi
9. Valentina Komoni
10. Shqipe Cakaj
11. Ibadete Sylka
12. Dardan Ajeti
13. Samire Kahrimani
14. Sheride Lika
15. Agron Abdyli
16. Ramadan Avdullahu
17. Gazmend Ahmeti
18. Rajmonda Gashi
19. Gentiana Mustafa
20. Jetmir Selloviq
21. Fakete Durguti
22. Shema Huduti
23. Driton Qorrolli
24. Demirali Emini
25. Besarta Behrami
26. Shaqir Shaqiri
27. Osman Osmani
28. Kenan Berisha
29. Sevime Dërmaku

Shiko listën në origjinal!

Vendimi për Akreditimin e Fakultetit të Studimeve Islame

Këshilli Shtetërorë i Cilësisë i Agjencisë së Kosovës për Akreditim (AKA),
në mbështetje të nenit 145 (pika 2) të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës, duke marrë parasysh nenet 4, 21, 22 të Ligjit për Administratën
Shtetërore të Republikës së Kosovës (nr. 03/L-189), Ligjit për Arsimin e
Lartë në Republikën e Kosovës (nr. 04/L-037), neni 7, pika 2.3 dhe pika
4, Udhëzimit Administrativ për Themelimin e Agjencisë se Akreditimit te
Kosovës (Nr.l 1/2004), Udhëzimit Administrativ për Akreditimin e
Institucioneve të Arsimit të Lartë në Republikën e Kosovës (Nr. 09/2012),
në mbledhjen e mbajtur më 06 Korrik 2012 ka marr këtë: