Konkurs

Duke u mbështetur ne vendimin e Këshillit Mësimor- Shkencor të FSI-së në mbledhjen e mbajtur më datë 15.06.2017, Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtine shpall:

 

KONKURS

Për koordinator për marrëdhënie me jashtë

Konkurs

Fakulteti i Studimeve Islame

SHPALL KONKURS

1.      Një mësimdhënës me normë të plotë për lëndën e Fik’hut

Njoftim për pushim

Prishtinë, 23.06.2017

Njoftohen studentët e FSI-së, stafi akademik, administrativ dhe teknik se nga data 26.06.2017 deri më datë 02.07.2017 është pushim për shkak të festës së Fiter Bajramit.

Dekanati i FSI-së, me këtë rast, ju uron të gjithëve festën e Fiter Bajramit, duke lutur të madhin Zot për pranim të ibadeteve dhe angazhimeve tona gjatë muajit të bekuar të Ramazanit.

Dekanati, FSI

Njoftim

Prishtinë, 20.06.2017

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se tani e tutje të gjitha pagesat e ndërlidhura me obligimet ndaj Fakultetit duhet t’i bëni në banken “NLB” qendër dhe në të gjitha filialet e saja në tërë Kosovën

Emri i bankës: NLB

Emri i llogarisë: FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

NR. Llogaria: 17-08-0016000954.71

 

Dekanati, FSI

Njoftim

Prishtinë,25.05.2017

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, të rregullt dhe me korrespoendencë, që me rastin e hyrjes në provim me shkrim ta kenë indeksin prezent.
Studenti i cili nuk e ka indeksin me rastin e hyrjes në provim nuk mun t’i nënshtrohet provimit.

Dekanati

Njoftim

Prishtinë, 24.05.2017

Njoftojmë studentët e Nivelit Master, për afatin e Qershorit 2017, me sa vijon:

  • Paraqitja e provimeve fillon me 05.06.2017 dhe mbaron me 09.06.2017
  • Provimet fillojnë me 13.06.2017 dhe mbarojnë me 23.06.2017
  • Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.
  • Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh. 

Shërbimi për studentë

Njoftim për përfundimin e semestrit

Prishtinë, 08.05.2017
Njoftohen studentët e FSI-së si dhe stafi akademik se semestri i –II-të përfundon më datë 25.05.2017.

Ndërsa orari i provimeve është si në vijim:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:15.05.2017, deri më:25.05.2017.

* Provimet fillojnë më:05.06.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Studentët duhet t’i marrin nënshkrimet për lëndët të cilat i kanë vijuar në semestrin e dytë
 
Me respekt, shërbimi studentor