Shtyp

Orari mësimor për vitin akademik 2017/2018

 

FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME – PRISHTINË

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2017/2018

(VITI I –I-rë, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Kur’an I

Obligative

3+3

Faton Bytyqi

11.00/12.30

 

 

09.00/10.30

11.00/12,30

 

Fikh Ibadat

Obligative

3+3

Ilmije

Kuqi

09.00/10.30

 

11.00/12,30

 

11.00/12,30

Gjuhë arabe I

Obligative

3+2

Besim Mehmeti

 

13.00/14.30

14.45/15.30

13.00/14.30

 

Gjuhë shqipe

Obligative

2+2

Nexhmije Kastrati

 

 

13.00/14.30

 

09.00/10.30

Stili i shkrimit akademik

Zgjedhore

2+2

Hysen Matoshi

 

0900 / 1030

0900 / 1030

 

 

Historia e së Drejtës së Sheriatit

Zgjedhore

2+2

Ajni

Sinani

13.00/14.30

11.00/12,30

 

 

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

(VITI I –II-të, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

AkaidKiameti, koncepti i imanit dhe mëkatarit të madh

Obligative

3+2

NaimTërnava

 

11.00/13,15

12.30/14.00

 

 

 

Gj. Arabe II

Obligative

 

3+2

Isa Memishi

 

09.00/10.30

13.00/14.30

13.00/13.45

 

Tefsir –Metodologjia e komentimit të Kur’anit

Obligative

3+2

Xhabir Hamiti

 

 

 

11.00/12,30

09.00/10,30

10.45/11.30

Hadith –Studime në librat e hadithit

Obligative

3+2

Sulejman Osmani

 

11.00/11,45

09.00/10.30

09.00/10.30

 

Da’ve

Zgjedhore

2+2

Rexhep Suma

 

14.30/16.00

 

14.45/16.15

 

Gj. AnglezePre-Intermediate

Zgjedhore

2+2

Besa Ismaili

09.00/10.30

 

11.00/12,30

 

 

 

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

 

(VITI I –III-të, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

 

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

 

Kur’an III

Obligative

3+3

Safet Hoxha

0900 / 1030

 

1100 / 1230

 

 

0900 / 1030

 

 

Studime analitike rreth teksteve të tefsireve

Obligative

 

3+2

Lulzim Esati

 

0900 / 1030

 

 

1100 / 1230

 

0900 / 0945

 

Kritika në hadith

Obligative

3+3

Musa Vila

1100 / 1230

1300/1430

 

1300/1430

 

Sire - Periudha medinase e shpalljes dhe sfidat e reja

Obligative

2+2

Fahrush Rexhepi

 

 

1100 / 1230

 

 

1030 / 1200

 

E Drejta Civile Islame

Zgjedhore

2+2

Shefqet Krasniqi

1300/1430

 

0900 / 1030

 

 

 

E Drejta Civile

Zgjedhore

2+2

Vedat Shabani

 

 

1500 / 1630

 

 

1500/1630

 

P.S. Njëra nga dy lëndët zgjedhore është e obligueshme

 

 

(VITI I –IV-t, SEMESTRI –I-rë)

Lëndët / Ditët

Statusi i lëndës

Ngarkue

shmëria

Mësimë

dhënësi

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

Kur’an IV

Obligative

2+1

Safet

Hoxha

 

0900 / 1030

 

 

1145 / 1230

 

 

 

Tefsri IV

Obligative

2+1

Lulzim

Esati

 

 

 

0900 / 1030

 

1100 / 1145

 

Akaid IV

Obligative

2+1

Zija

Abdullahu

1200 / 1245

 

1100 / 1230

 

 

 

 

Hadith IV

Obligative

2+1

Musa

Vila

0900 / 1030

 

 

 

 

1100 / 1145

 

 

 

Fikh (E Drejta Penale)

Obligative

2+1

Shefqet

Krasniqi

1100 / 1145

1100 / 1230

 

 

 

 

Gjuhë arabe IV

Obligative

2+1

Fadil

Hasani

 

 

1245 / 1330

1300 / 1430

 

Sire

Obligative

2+0

Fahrush Rexhepi

 

 

 

 

0900 / 1030

 

Usuli-Fikh

Obligative

2+0

Ajni

Sinani

 

 

0900 / 1030

 

 

Qytetërim Islam

Obligative

2+0

Sadik Mehmeti

 

1230 / 1400

 

 

 

 

Histori e religjioneve

 

Zgjedhore

2+0

 

Fahrush Rexhepi

13.00/14.30

 

 

 

 

Filozofi III[1]

Zgjedhore

2+0

 

Zija Abdullahu

13.00/14.30

 

 

 

 

 

P.S. Njëra nga lëndët zgjedhore është e obligueshme


[1]. Studenti i cili këtë semestër zgjedh lëndën “F.Islame III” në semestrin e dytë i obligohet lënda “F.Islame IV” në mënyrë automatike.