Shtyp

Orari i ligjëratave- niveli master

ORARI I LIGJËRATAVE DHE USHTRIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2017/2018

 

(Niveli Master, SEMESTRI II-të)

 

Lëndët / Ditët

E Hënë

E martë

1. Historia dhe bashkëkohorja e Islamit në Evropë

(Obligative) 

 

1400/1615

(F.R) (2+1)

2. Zhvillimi i Shkencave të Hadithit në Evropë

 (Obligative) 

 

1630/1845

(S.O) (2+1)

3. Sfidat Evropiane të ligjit Islam

 (Zgjedhore)  

1630/1845

(SH.K) (2+1)

 

4. Zhvillimi i kulturës Islame në Ballkan

 (Zgjedhore) 

 

1400/1615

(R.Z) (2+1)