Shtyp

Orari i provimeve

 

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Shtatorit/ 2019

 VITI  I  -I-rë,

 

Kur’an

10.09.2019

Hfz.    Faton Bytyqi

11:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

30.09.2019

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

21.09.2019

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

16.09.2019

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

10:00

Fikh

11.09.2019

Dr.Ilmije  Kuqi

10:00

Gjuhë arabe

01.10.2019

Mr. Besim Mehmeti

13:30

Gjuhë shqipe

25.09.2019

Dr.Nexhmije Kastrati

11:00

Stili i shkrimit akademik

26.09.2019

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

Gjuhë angleze-Elementery

27.09.2019

Prof. Besa  Ismaili

11:00

Islami dhe Evropa

13.09.2019

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

17.09.2019

Dr.Ajni Sinani

10:00

Gjuhë turke

23.09.2019

Mr.Selim Selimi

11:00

 

VITI  I  -II-të

  

Kur’an

16.09.2019

Hfz.    Faton Bytyqi

10:00

Komentimi tematik i Kur’anit

30.09.2019

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

Akaid

21.09.2019

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

19.09.2019

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

23.09.2019

Dr. Ajni Sinani

10:00

Gjuhë arabe

11.09.2019

Dr.Isa Memishi

13:30

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

27.09.2019

Mr. Besa Ismaili

10:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

27.09.2019

Mr.Besa  Ismaili

11:00

Letërsi shqipe

26.09.2019

Prof.Dr. Hysen Matoshi

11:00

Sire- Periudha Mekase

18.09.2019

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

20.09.2019

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

10:00

Dave

10.09.2019

Dr.Rexhep  Suma

10:00

VITI  I  -III-të.


 

Kur’an

11.09.2019

Hfz.Mr. Safet Hoxha

10:00

Studime analitike rreth teksteve te tefsirave

17.09.2019

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

27.09.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

10:00

Hadith

12.09.2019

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

11:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

16.09.2019

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

11:00

Gjuhë arabe

23.09.2019

Prof. Fadil  Hasani

13:30

Sire- Periudha  Medinase

20.09.2019

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

10:00

E Drejta Civile

30.09.2019

Mr. Vedat  Shabani

10:00

Sociologji

25.09.2019

Mr. Mustafë  Gara

11:00

Ekonomi Islame

26.09.2019

Dr.Islam Hasani

11:30

Pedagogji

10.09.2019

Dr.Januz Dervodelli

11:00

Usuli- Fikh

18.09.2019

Dr.Ajni Sinani

11:00

 

                                                            VITI  I  -IV-të

 

  

Kur’an

11.09.2019

Hfz.Mr Safet Hoxha

11:15

Tefsir

19.09.2019

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

Akaid

23.09.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

16.09.2019

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

11:00

Fikh

17.09.2019

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

12:00

Gjuhë arabe

26.09.2019

Prof. Fadil  Hasani

13:30

Histori e religjioneve

10.09.2019

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

11:00

Qytetërim Islam

20.09.2019

Dr. Sadik Mehmeti

13.30

Sire

25.09.2019

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Bazat e Komunikimit-IV-

24.092019

Dr.Rexhep Suma

10:00

Gruja dhe shoqëria

12.09.2019

Dr. Sadat  Islami

11:00

Misticizmi

30.09.2019

Dr. Valon Myrta

11:00

 

 

 

 

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:02.09.2019, deri më:06.09.2019.

* Provimet fillojnë më:10.09.2019.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët (e rregullt), fillimisht duhet të marrin nënshkrimet për lëndët të cilat i kanë dëgjuar, e pastaj të paraqesin provimet .

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.