Shtyp

Orari i provimeve

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Janarit/ 2020

 VITI  I  -I-rë,

Kur’an

27.01.2020

Dr.  Fidan  Xhelili

10:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

28.01.2020

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

14:00

Akaid

15.02.2020

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

29.01.2020

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

14:00

Fikh

11.02.2020

Dr.Ilmije  Kuqi

10:00

Gjuhë arabe

14.02.2020

Mr. Besim Mehmeti

10:00

Gjuhë shqipe

05.02.2020

Dr.Nexhmije Kastrati

13:00

Stili i shkrimit akademik

07.02.2020

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

Gjuhë angleze-Elementery

10.02.2020

Prof. Besa  Ismaili

10:00

Islami dhe Evropa

03.02.2020

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

30.01.2020

Dr.Ajni Sinani

10:00

Gjuhë turke

06.02.2020

Dr.Selim Selimi

10:00

 

VITI  I  -II-të

Kur’an

28.01.2020

Hfz.    Faton Bytyqi

14:00

Komentimi tematik i Kur’anit

29.01.2020

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

15.02.2020

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

03.02.2020

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

27.01.2020

Dr. Ajni Sinani

14:00

Gjuhë arabe

06.02.2020

Dr.Isa Memishi

10:00

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

12.02.2020

Mr. Besa Ismaili

12:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

12.02.2020

Mr.Besa  Ismaili

13:00

Letërsi shqipe

07.02.2020

Prof.Dr. Hysen Matoshi

11:00

Sire- Periudha Mekase

04.02.2020

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

13:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

30.01.2020

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

10:00

Dave

13.02.2020

Dr.Rexhep  Suma

13:00

VITI  I  -III-të.

Kur’an

27.01.2020

Hfz.Mr. Safet Hoxha

13:00

Studime analitike rreth teksteve te tefsirave

28.01.2020

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

10:00

Akaid

29.01.2020

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

13:00

Hadith

12.02.2020

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

10:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

30.01.2020

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

14:00

Gjuhë arabe

04.02.2020

Prof. Fadil  Hasani

13:00

Sire- Periudha  Medinase

05.02.2020

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

10:00

E Drejta Civile

06.02.2020

Mr. Vedat  Shabani

14:00

Sociologji

01.02.2020

Mr. Mustafë  Gara

10:00

Ekonomi Islame

11.02.2020

Dr.Islam Hasani

13:00

Pedagogji

10.02.2020

Dr.Januz Dervodelli

10:00

Usuli- Fikh

31.01.2020

Dr.Ajni Sinani

10:00

 

                                                            VITI  I  -IV-të

Kur’an

27.01.2020

Hfz.Mr Safet Hoxha

14:00

Tefsir

29.01.2020

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

14:00

Akaid

01.02.2020

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

13.02.2020

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

11:00

Fikh

03.02.2020

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

11:00

Gjuhë arabe

07.02.2020

Prof. Fadil  Hasani

13:00

Histori e religjioneve

28.01.2020

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

10:00

Qytetërim Islam

31.01.2020

Dr. Sadik Mehmeti

10.00

Bazat e Komunikimit-IV-

12.02.2020

Dr.Rexhep Suma

13:00

Gruja dhe shoqëria

04.02.2020

Dr. Sadat  Islami

10:00

Misticizmi

10.02.2020

Dr. Valon Myrta

13:00

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:13.01.2020, deri më:21.01.2020.

* Provimet fillojnë më:27.01.2020.

* Studentët( e rregullt ),fillimisht duhet të marrin nënshkrimet e pastaj të paraqesin provimet .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.