Shtyp

Orari i provimeve

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Tetorit/ 2019

 VITI  I  -I-rë,

 

Kur’an

23.10.2019

Hfz.    Faton Bytyqi

13:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

24.10.2019

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

14:00

Akaid

22.10.2019

Mr. Naim Tërnava

14:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

29.10.2019

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

14:00

Fikh

25.10.2019

Dr.Ilmije  Kuqi

10:00

Gjuhë arabe

28.10.2019

Mr. Besim Mehmeti

13:30

Gjuhë shqipe

30.10.2019

Dr.Nexhmije Kastrati

14:30

Stili i shkrimit akademik

01.11.2019

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

Gjuhë angleze-Elementery

04.11.2019

Prof. Besa  Ismaili

14:00

Islami dhe Evropa

31.10.2019

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

26.10.2019

Dr.Ajni Sinani

10:00

Gjuhë turke

02.11.2019

Mr.Selim Selimi

10:00

 

VITI  I  -II-të

 

  

Kur’an

23.10.2019

Hfz.    Faton Bytyqi

14:00

Komentimi tematik i Kur’anit

25.10.2019

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

22.10.2019

Mr. Naim Tërnava

14:00

Hadith

24.10.2019

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

13:00

Fikh

30.10.2019

Dr. Ajni Sinani

14:00

Gjuhë arabe

29.10.2019

Dr.Isa Memishi

14:00

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

31.10.2019

Mr. Besa Ismaili

13:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

31.10.2019

Mr.Besa  Ismaili

14:00

Letërsi shqipe

01.11.2019

Prof.Dr. Hysen Matoshi

13:00

Sire- Periudha Mekase

28.10.2019

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

14:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

26.10.2019

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

10:00

Dave

04.11.2019

Dr.Rexhep  Suma

14:00

VITI  I  -III-të.

 

Kur’an

22.10.2019

Hfz.Mr. Safet Hoxha

13:00

Studime analitike rreth teksteve te tefsirave

23.10.2019

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

14:00

Akaid

24.10.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

13:30

Hadith

28.10.2019

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

14:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

25.10.2019

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

14:00

Gjuhë arabe

29.10.2019

Prof. Fadil  Hasani

14:00

Sire- Periudha  Medinase

30.10.2019

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

14:00

E Drejta Civile

04.11.2019

Mr. Vedat  Shabani

14:00

Sociologji

05.11.2019

Mr. Mustafë  Gara

13:00

Ekonomi Islame

01.11.2019

Dr.Islam Hasani

11:00

Pedagogji

02.11.2019

Dr.Januz Dervodelli

10:00

Usuli- Fikh

26.10.2019

Dr.Ajni Sinani

10:00

 

                                                            VITI  I  -IV-të

 

Kur’an

22.10.2019

Hfz.Mr Safet Hoxha

14:00

Tefsir

24.10.2019

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

14:00

Akaid

26.10.2019

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

11:00

Hadith

29.10.2019

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

14:00

Fikh

28.10.2019

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

14:30

Gjuhë arabe

31.10.2019

Prof. Fadil  Hasani

14:00

Histori e religjioneve

23.10.2019

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

14:00

Qytetërim Islam

25.10.2019

Dr. Sadik Mehmeti

14.00

Sire

01.11.2019

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Bazat e Komunikimit-IV-

30.10.2019

Dr.Rexhep Suma

14:00

Gruja dhe shoqëria

02.11.2019

Dr. Sadat  Islami

10:00

Misticizmi

04.11.2019

Dr. Valon Myrta

13:00

 

 

 

 

 

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:15.10.2019, deri më:21.10.2019.

* Provimet fillojnë më:22.10.2019.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Të drejtë paraqitje kanë vetëm  studentët e rregullt(dy provime)dhe studentët e vitit të katërt.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.