Shtyp

Orari i provimeve

O R A R I   I   P R O V I M E V E

A f a t i  i  Prillit/ 2018

 VITI  I  -I-rë,

Kur’an

05.04.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

13:00

Hyrje në shkencat e Kur’anit

18.04.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

10:00

Akaid

21.04.2018

Mr. Naim Tërnava

10:00

Terminologjia e shkencës së Hadithit

10.04.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

10:00

Fikh

20.04.2018

Dr.Ilmije  Kuqi

10:00

Gjuhë arabe

12.04.2018

Mr. Besim Mehmeti

13:30

Gjuhë shqipe

09.04.2018

Dr.Nexhmije Kastrati

13:30

Stili i shkrimit akademik

11.04.2018

Dr. Hysen  Matoshi

10:00

Gjuhë angleze-Elementery

17.04.2018

Prof. Besa  Ismaili

10:00

Islami dhe Evropa

13.04.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Historia e së drejtës së Sheriatit

16.04.2018

Dr.Ajni Sinani

13:00

Gjuhë turke

19.04.2018

Mr.Selim Selimi

13:30

VITI  I  -II-të

Kur’an

09.04.2018

Hfz.    Faton Bytyqi

10:00

Komentimi tematik i Kur’anit

10.04.2018

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti

11:00

Akaid

21.04.2018

Mr. Naim Tërnava

11:00

Hadith

11.04.2018

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani

11:00

Fikh

05.04.2018

Mr. Vaxhide  Bunjaku

10:00

Gjuhë arabe

06.04.2018

Dr.Isa Memishi

11:00

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II-

18.04.2018

Mr. Besa Ismaili

10:00

Gjuhë angleze- Intermediate –III-

18.04.2018

Mr.Besa  Ismaili

13:00

Letërsi shqipe

13.04.2018

Prof.Dr. Hysen Matoshi

10:00

Sire- Periudha Mekase

16.04.2018

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi

10:00

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame

19.04.2018

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu

11:00

Dave

12.04.2018

Mr.Rexhep  Suma

14:00

VITI  I  -III-të.


 

Kur’an

05.04.2018

Hfz.Mr. Safet Hoxha

13:00

Tefsiret klasike dhe bashkëkohore

10.04.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

Akaid

10.04.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

13:00

Hadith

16.04.2018

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila

12:00

Fikh –E Drejta Civile Islame

12.04.2018

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi

13:30

Gjuhë arabe

17.04.2018

Prof. Fadil  Hasani

13:30

Sire- Periudha  Medinase

11.04.2018

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi

10:00

E Drejta Civile

06.04.2018

Mr. Vedat  Shabani

10:00

Sociologji

13.04.2018

Mr. Mustafë  Gara

13:30

 

 

 

 

                            

VITI  I  -IV-të

Kur’an

10.04.2018

Hfz.Mr Safet Hoxha

10:00

Tefsir

11.04.2018

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati

11:00

Akaid

17.04.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

13:00

Hadith

18.04.2018

Prof.Ass.Dr. Musa Vila

12:00

Fikh

12.04.2018

Prof.Ass.Dr.ShefqetKrasniqi

14:30

Gjuhë arabe

19.04.2018

Prof. Fadil  Hasani

11:00

Histori e religjioneve

05.04.2018

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi 

10:00

Filozofi Islame –III-IV-

13.04.2018

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu

10:30

Qytetërim Islam

20.04.2018

Dr. Sadik Mehmeti

11:00

Usuli Fikh

16.04.2018

Dr. Lulzim  Esati

11:00

Sire

09.04.2018

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi

11:00

Vërejtje:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:19.03.2018, deri më:29.03.2018.

* Provimet fillojnë më:05.04.2018.

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.