Shtyp

Orari i provimeve

O R A R I   I   P R O V I M E V E 

A f a t i  i  Prillit/ 2019 

 VITI  I  -I-, 

  

Kur’an 

02.04.2019 

Hfz.    Faton Bytyqi 

13:00 

Hyrje në shkencat e Kur’anit 

01.04.2019 

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti 

13:00 

Akaid  

13.04.2019 

Mr. Naim Tërnava 

10:00 

Terminologjia e shkencës së Hadithit 

03.04.2019 

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani 

13:00 

Fikh  

12.04.2019 

Dr.Ilmije  Kuqi 

10:00 

Gjuhë arabe 

10.04.2019 

Mr. Besim Mehmeti 

13:00 

Gjuhë shqipe 

04.04.2019 

Dr.Nexhmije Kastrati 

13:00 

Stili i shkrimit akademik 

09.04.2019 

Dr. Hysen  Matoshi 

11:00 

Gjuhë angleze-Elementery  

15.04.2019 

Prof. Besa  Ismaili 

13:00 

Islami dhe Evropa 

08.04.2019 

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi 

11:00 

Historia e së drejtës së Sheriatit 

05.04.2019 

Dr.Ajni Sinani 

10:00 

Gjuhë turke 

11.04.2019 

Mr.Selim Selimi 

14:00 

 VITI  I  -II-të 

     

Kur’an 

04.04.2019 

Hfz.    Faton Bytyqi 

13:00 

Komentimi tematik i Kur’anit 

02.04.2019 

Prof.ass.dr. Xhabir Hamiti 

14:00 

Akaid  

13.04.2019 

Mr. Naim Tërnava 

11:00 

Hadith  

05.04.2019 

Prof.asc.dr. Sulejman Osmani 

10:00 

Fikh  

01.04.2019 

Dr. Ajni Sinani 

10:00 

Gjuhë arabe 

08.04.2019 

Dr.Isa Memishi 

14:00 

Gjuhë angleze- Pre intermediate –II- 

17.04.2019 

Mr. Besa Ismaili 

13:00 

Gjuhë angleze- Intermediate –III- 

17.04.2019 

Mr.Besa  Ismaili 

14:00 

Letërsi shqipe 

03.04.2019 

Prof.Dr. Hysen Matoshi 

10:00 

Sire- Periudha Mekase 

10.04.2019 

Prof.asoc.dr.Fahrush Rexhepi 

10:00 

Filozofi e Përgjithshme dhe Islame 

11.04.2019 

Prof.Ass.dr.Zija Abdullahu 

13:00 

Dave 

09.04.2019 

Mr.Rexhep  Suma 

14:00 

VITI  I  -III-të.  

 

Kur’an 

01.04.2019 

Hfz.Mr. Safet Hoxha 

13:00 

Tefsiret klasike dhe bashkëkohore 

05.04.2019 

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati 

10:00 

Akaid  

04.04.2019 

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu 

14:00 

Hadith  

15.04.2019 

Prof.Ass.Dr.Musa  Vila 

13:00 

Fikh –E Drejta Civile Islame 

02.04.20`19 

Prof.Ass.dr. ShefqetKrasniqi   

14:00 

Gjuhë arabe 

09.04.2019 

Prof. Fadil  Hasani 

13:00 

Sire- Periudha  Medinase 

12.04.2019 

Prof.asc.dr. Fahrush Rexhepi 

10:00 

E Drejta Civile 

10.04.2019 

Mr. Vedat  Shabani 

14:00 

Sociologji 

11.04.2019 

Mr. Mustafë  Gara 

14:00 

Ekonomi Islame 

08.04.2019 

Dr.Islam Hasani 

12:00 

Pedagogji 

16.04.2019 

Dr.Junus Dervodelli 

14:00 

Usuli- Fikh 

03.04.2019 

Dr.Ajni Sinani 

14:00 

                            VITI  I  -IV-të 


Kur’an 

04.04.2019 

Hfz.Mr Safet Hoxha 

13:00 

Tefsir  

08.04.2019 

Prof.Ass.Dr. Lulzim Esati 

13:00 

Akaid  

12.04.2019 

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu 

10:00 

Hadith  

10.04.2019 

Prof.Ass.Dr. Musa Vila 

14:00 

Fikh  

09.04.2019 

Prof.Ass.Dr.Shefqet Krasniqi 

14:00 

Gjuhë arabe 

11.04.2019 

Prof. Fadil  Hasani 

13:00 

Histori e religjioneve 

05.04.2019 

Prof.Asc.dr.FahrushRexhepi   

10:00 

Filozofi Islame –III-IV- 

17.04.2017 

Prof.ass.dr. Zija Abdullahu 

14:30 

Qytetërim Islam 

02.04.2019 

Dr. Sadik Mehmeti 

13:00 

Sire 

15.04.2019 

Prof.Asc.dr.Fahrush Rexhepi 

11:00 

Gruja dhe shoqëria 

16.04.2019 

Dr. Sadat  Islami 

14:00 

Misticizmi 

01.04.2019 

Dr. Valon Myrta 

14:00 

 

 

 

 

 

Vërejtje: 

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:18.03.2019, deri më:28.03.2019.  

* Provimet fillojnë më:01.04.2019. 

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë. 

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.