Shtyp

Organogrami i Fakultetit të Studimeve Islame

Qeverisja e Fakultetit të Studimeve Islame

Fakulteti e Studimeve Islame ka një strukturë organizative dhe hierarkie shumë funksionale.

Këshilli mësimor-shkencor është organi më i lartë i qeverisjes në Fakultet, të cilin e kryeson dekani për nga pozita.

 Organogrami i Fakultetit të Studimeve Islame

 Organogrami

Të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë dalin nga Statuti i FSI-së dhe rregulloret, të cilat paraqesin strukturën organizative dhe funksionale të Fakultetit të Studimeve Islame.