Konferencë Ndërkombëtare

“Trajnimi i Imamëve dhe Mësuesve për Edukatën Islame në Evropën Juglindore”