Shtyp

Studentët e diplomuar

 

 

 

                 Lista e studentëve të diplomuar pranë Fakultetit të Studimeve Islame-Prishtinë

 

Nr.

Emri dhe mbiemri:

Emri i temës së diplomës:

Data e diplomimit:

Lënda:

 1.  

Sadik S. MEHMETI

“Thirrja islame- roli dhe mjetet e saj”

03.07.1997

DA’VE

 1.  

Zaim QAFLESHI

 

 

 

 1.  

Mujdin Xh. MILAIMI

“ Shkaqet e shpalljes dhe të zbritjes së disa ajeteve kur’anore”

06.10.1997

TEFSIR

 1.  

Xhafer B. FEJZIU

Nes’hi në Kur’an

07.10.1997

TEFSIR

 1.  

Flamur I. SOFIU

“ Farzi si dispozitë obligative”

08.10.1997

USULI – FIK’H

 1.  

Vahidin S. BEHLULI

“ Zekati i të mbjellave dhe frutave”

19.11.1997

FIK’H

 1.  

Ali S. VEZAJ

“ Sihri ( magjia), Xhinët dhe Bestytnitë”

02.11.1998

TEFSIR

 1.  

Zekerija BAJRAMI

“ Roli dhe vendi i mu’tezilëve në Islam”

17.02.2000

AKAID

 1.  

Nexhmedin A. ADEMI

“ Përparësitë e mësimeve të ehli sunnetit ndaj mësimeve të shkollës mu’tezile dhe havarixhe”

21.06.2000

AKAID

 1.  

Idriz XHIGOLLI

“ Kushtet e Buhariut dhe Muslimit ne sahihet e tyre

26.06.2000

HADITH

 1.  

Xhafer NEBIHU

“ Gazi Mehmet Pasha dhe disa objekte që ai i themeloi”

06.11.2000

H.K.C. ISLAM

 1.  

Murat R. HYSEINI

“ Krijimi i tokës në dritën e Kur’anit dhe të shkencës”

15.11.2000

TEFSIR

 1.  

Shaban IDRIZI

“ Rrëfimet kur’anore dhe porositë e tyre”

01.02.2001

TEFSIR

 1.  

Pleurat R. KRASNIQI

“ Aspekte nga dita e gjykimit”

18.06.2001

AKAID

 1.  

Nexhmedin DËRNJANI

“ Ndikimi i disa faktorëve në përhapjen e kulturës dhe civilizimit Islam në trojet shqiptare”

09.07.2001

H.K.C. ISLAM

 1.  

Suad UKOSHATA

“ Institucioni i vakëfit dhe gjendja e tij në Bashkësinë Islame të Malit të Zi”

23.10.2001

DA’VE

 1.  

Rifat JUSUFI

“ Lufta e Bedrit- betejë vendimtare për Islamin”

24.10.2001

SIREH

 1.  

Nail SINANI

“ Xhihadi në mes të kuptuarit Islam dhe atij perëndimorë”

30.01.2002

TEFSIR

 1.  

Artan H. ZEKAJ

“ Namazi me xhematë”

14.03.2002

HADITH

 1.  

Xhelile B. JANJEVA

“ Abortimi”

17.03.2002

FIK’H

 1.  

Skender T. BAFTIU

“ Kontributi i dijetarëve shqiptar në shkencën e tefsirit”

20.05.2002

TEFSIR

 1.  

Islam E. HASANAJ

“ Qëndrimi i disa orientalistëve rreth hadithit”

12.06.2002

HADITH

 1.  

Hatixhe Z. AHMETI

“Të drejtat e femrës në dritën e Kur’anit dhe Sunetit”

19.06.2002

TEFSIR

 1.  

Eset A. BAJRAKTARI

“ Përkthimet e Kur’anit në gjuhë shqipe”

25.06.2002

TEFSIR

 1.  

Fatima Muhammed Ahmed Hyseyn

“Aspekte të besimit hebreit”

01.07.2002

AKAID

 1.  

Shasivar I. KRASNIQI

“ Disa argumente të cilat flasin për ekzistimin e Allahut xh.sh.”

03.07.2002

AKAID

 1.  

Orhan BISLIMAJ

“ Parimet akaidologjike të Ebu Hanifes në vepren e tij –el-Fik’hul Ekber”

10.07.2002

AKAID

 1.  

Zaim A. HAXHAJ

“ Kur’ani dhe urtësia e zbritjes së tij në mënyrë graduale”

24.10.2002

TEFSIR

 1.  

Muslim Q. QAZIMI

“ Mrekullitë kur’anore”

04.11.2002

TEFSIR

 1.  

Semir A. EMINI

“ Israilijatet në Tefsir”

29.04.2003

TEFSIR

 1.  

Refik R. GËRBESHI

“ Krijimi i njeriut sipas Islamit dhe paqëndrueshmëria e evolucionit”

13.06.2003

AKAID

 1.  

Berat H. BAJRAMI

“ Kushtet paraprake të namazit”

23.09.2003

FIK’H

 1.  

Burim F. ARIFI

“ En-nubuvetu, Pejgamberia”

28.01.2004

AKAID

 1.  

Amir N. AHMETI

“ Fillet e para të tefsirit dhe degëzimet e tij”

16.02.2004

TEFSIR

 1.  

Ramadan I. UKA

“ Historiku i Kur’anit gjatë periudhës së shpalljes dhe i tubimit të tij në një koleksion”

19.04.2004

TEFSIR

 1.  

Besim Q. QAZIMI

“ Feja- komponentë e pashmangshme e qytetërimit njerëzor”

18.05.2004

H.K.C. ISLAM

 1.  

Fahri B. BAHTIRI

“ Besimi tek arabët dhe rrethanat shoqërore”

20.05.2004

SIREH

 1.  

Kasam S. MUHAMETI

“ Llojet e ushqimeve dhe dispozitat e tyre në jurisprudencën islame”

27.05.2004

FIK’H

 1.  

Bashkim SPAHIU

“ Fitimi sipas sheriatit islam dhe drejtimeve tjera ekonomike”

21.06.2004

FIK’H

 1.  

Kujtim BISLIMAJ

“ Krijimi, jeta dhe pejgamberia e Ademit a.s. në dritën e Kur’anit”

06.07.2004

TEFSIR

 1.  

Bejtullah EMINI

“ Ringjallja sipas mësimeve islame”

06.07.2004

AKAID

 1.  

Fatmir KRASNIQI

“ Hixhreti i Pejgamberit a.s. në Medine”

08.12.2004

SIREH

 1.  

Muhametali Xh. SUMA

“ Ndikimi i disa metodave profetike në edukimin e fëmijëve”

09.12.2004

HADITH

 1.  

Shaqir Xh. ZEQIRI

“ Liria e besimit në Islam”

20.12.2004

AKAID

 1.  

Arben NEZIRI

“Fillimi i zbritjes së Kur’anit Muhamedit a.s. dhe rrethanat historike deri në hixhret”

05.01.2005

SIREH

 1.  

Baki A. IMERI

“ Fshehtësitë e shkronjave simbolike në Kur’an”

03.03.2005

TEFSIR

 1.  

Afrim N. JUSUFI

“ Veçoritë e Kur’anit dhe vlera e tij”

21.03.2005

TEFSIR

 1.  

Sedbere R. BISLIMI

“ Gratë e Pejgamberit a.s. dhe arsyeja e martesës së tij me to”

23.03.2005

HADITH

 1.  

Gëzim FLUGAJ

“ Kritikat e Imam Gazaliut si metodë e kërkimit dhe argumentimit të së vërtetës në raport me filozofët islam”

12.04.2005

FILOZOFI ISLAME

 1.  

Ramiz BYTYQI

“ Kur’ani mrekullia më e madhe e Muhamedit a.s.”

09.05.2005

TEFSIR

 1.  

Sami M. JASHARI

“ Lindja e Muhammedit a.s. dhe biografia e tij deri në shpallje”

07.06.2005

SIREH

 1.  

Ardian HALITI

“ Tregimet, shembujt dhe betimi në Kur’an”

20.06.2005

TEFSIR

 1.  

Mumin SHEHU

“ Vlera dhe rëndësia e diturisë nga këndvështrimi i haditheve”

21.06.2005

HADITH

 1.  

Hamit N. SHABANI

“ Ndikimi i besimit në mbrojtjen e mjedisit”

22.06.2005

AKAID

 1.  

Xhevat FETAHI

“ Metodat e komentimit tradicional dhe racional të Kur’anit”

24.06.2005

TEFSIR

 1.  

Visar KOSHI

“ Leximet e Kur’anit dhe mejshtria e këndimit të tij”

27.06.2005

KUR’AN

 1.  

Ataulla ALIJI

“ Qëndrimi i Kur’anit ndaj disa veprimeve negative të njeriut”

28.06.2005

TEFSIR

 1.  

Irfan KACIQ

“ Bota e robërve fisnik-Melekëve”

29.06.2005

AKAID

 1.  

Driton QENGAJ

“ Të tjerët për Kur’anin”

05.07.2005

TEFSIR

 1.  

Sedat ISLAMI

“ Islami në Brunei-Darus-selam”

05.07.2005

DA’VE

 1.  

Besnik MURATI

“ Bota e xhinëve në dritën e Kur’anit dhe synetit”

28.09.2005

AKAID

 1.  

Osman MEHMETI

“ Kutubhanet dhe roli i tyre në zhvillimin e kulturës islame në Kosovë”

30.09.2005

H.K.C. ISLAM

 1.  

Armend GASHI

“ Vakëfi në Kosovë”

03.10.2005

FIK’H

 1.  

Bekrita HALITI

“ Muhamed Abduhu, novator i komentimit të Kur’anit”

03.10.2005

TEFSIR

 1.  

Emine A. VEZAJ

“ Femra në burimet islame dhe roli i besimit në jetën e saj publike”

22.12.2005

AKAID

 1.  

Refik  BAHTIRI

“ Etapat e jetës së njeriut sipas besimit Islam”

05.01.2006

AKAID

 1.  

Esma MORINA

“ Lëmi i Tefsirit në faqet e revistës “Dituria Islame””

06.02.2006

TEFSIR

 1.  

Jeton BILALLI

“ Koncepti i Zotit në Bibël dhe në Kur’an”

23.02.2006

AKAID

 1.  

Ilire HALIMI

“ Lëmi i Tefsirit në faqet e revistës “Edukata Islame””

01.03.2006

TEFSIR

 1.  

Vedat I. SHABANI

“ Reforma në Tefsir”

06.04.2006

TEFSIR

 1.  

Jakup VRAPÇANI

“ Namazi synet i pesë kohëve dhe vlera e tij”

13.04.2006

HADITH

 1.  

Fidush IBRAHIMI

“ Parimet e besimit Islam- preventivë nga devijimet shoqërore”

16.05.2006

AKAID

 1.  

Ardiana ALISHANI

“ Sigurimi në Islam”

22.05.2006

FIK’H

 1.  

Bujar  BYTYQI

“ Objektet fetare islame të Malishevës dhe nëpunësit fetar”

01.06.2006

H.K.C.

ISLAM

 1.  

  MALSIU

“ Kontributi i disa hoxhallarëve në luftën Çlirimtare të Kosovës”

07.06.2006

SIREH

 1.  

Sahiba GOGA

“ Monumentet e trashëgimisë Islame të Ulqinit”

08.06.2006

H.K.C.

ISLAM

 1.  

Faruk TAHIRI

“ Isa a.s./ Jezusi sipas besimit Islam dhe të krishterë”

03.07.2006

AKAID

 1.  

Ramadan HAJREDINOV

“ Rëndësia e besimit në Allahun xh.sh dhe frytet e tij”

04.07.2006

AKAID

 1.  

Mirije XHEZAIRI

“ Xhamitë e Prizrenit- monumente nën përkujdesjen e institutit për mbrojtjen e monumenteve të kulturës”

10.07.2006

H.K.C.

ISLAM

 1.  

Rijad SOFI

“ Personaliteti i Sejjid Kutubit dhe tefsiri i tij”

12.07.2006

TEFSIR

 1.  

Safet SELIMI

“ Xhamia në Islam”

04.09.2006

DA’VE

 1.  

Xhemush BIÇKU

“ Fëmijët në Islam”

18.09.2006

DA’VE

 1.  

Milazim ADILI

“ Rregullat e përgjithshme për lexuesin e Kur’anit”

13.11.2006

KUR’AN

 1.  

Hakif HOTI

“ Lënda e Kur’anit në Takvim”

23.11.2006

TEFSIR

 1.  

Burim BIBAJ

“ Terrorizmi bashkëkohor dhe pasojat e tij për njerëzimin”

19.12.2006

H.K.Q.

ISLAM

 1.  

Sevdair HAXHIU

“ Pozita e njeriut sipas besimit islam”

21.12.2006

AKAID

 1.  

Qemail SOPI

“ Krijimi i njeriut sipas Kur’anit”

01.02.2007

TEFSIR

 1.  

Jeton PECI

“ Islami në regjionin: Mitrovicë, Vushtrri, Skenderaj, Drenas”

26.02.2007

DA’VE

 1.  

Basri TOPALLI

“ Martesa në Islam”

15.03.2007

FIK’H

 1.  

Selim LUMA

“ Kamata në pikëvështrimin kur’anor dhe në hadithet e Pejgamberit a.s.”

20.03.2007

TEFSIR

 1.  

Ekrem HASANI

“ Argumentimi i suneteve të rregullta të namazit në këndvështrimin e hadithit”

22.03.2007

HADITH

 1.  

Remzi GODENI

“ Jeta dhe vepra e hadithologut shqiptar AbdulKader Arnautit”

26.04.2007

HADITH

 1.  

Jonuz LEKA

“ Islami në Anamoravë”

03.05.2007

DA’VE

 1.  

Sead FETAHI

“ Hafizët më të njohur në Gostivar e rrethinë gjatë shekullit. XX-të”

09.05.2007

TEFSIR

 1.  

Vahide HYSENI

“ Muhamed Muteveli Sha’ravi- jeta dhe veprimtaria e tij”

15.05.2007

TEFSIR

 1.  

Shpata HOTI

“ Epoka e re e islamit dhe korrespondenca me perandorët dhe sundimtarët e huaj”

16.05.2007

SIREH

 1.  

Naser HALIMI

“ Botimet e hadithit në gjuhën shqipe-tematika dhe përmbajtja”

17.05.2007

HADITH

 1.  

Omer HUDUTI

“ Moskryersi i namazit sipas mendimit të dijetarëve klasik”

28.05.2007

HADITH

 1.  

Kadrije DRAGUSHA

“ Xhamitë monumentale të Prishtinës” 

29.05.2007

H.K.C.

ISLAM

 1.  

Taxhudin HAMITI

“ Pikëpamjet e islamit ndaj sëmundjes dhe vdekjes”

30.05.2007

DA’VE

 1.  

Fejzullah EMINI

“ Mëkatet dhe llojet e tyre në besimit islam”

19.06.2007

AKAID

 1.  

Sami QERIMI

“ Thirrja islame- rëndësia, bazat dhe mjetet e saj”

21.06.2007

DA’VE

 1.  

Mallzim ZENDELI

“ Xhelaludin Es-Sujutij- komentator tradicional i Kur’anit”

26.06.2007

TEFSIR

 1.  

Sehad HISENI

“ Abdullah ibn Abbas dhe kontributi i tij në lëmin e tefsirit”

26.06.2007

TEFSIR

 1.  

Xhevdet ISMAILI

“ Festat fetare dhe rëndësia e tyre në Islam”

31.05.2007

SIREH

 1.  

Besim GASHI

“ Thirrësi Hasen El-Benna”

28.06.2007

DA’VE

 1.  

Jasemin UKSHINI

“ Shpirti në këndvështrimin kur’anor dhe filozofik”

29.06.2007

TEFSIR

 1.  

Suela DIBRA

“ Gjurmët e qytetërimit Islam në qytetin e Shkodrës”

02.07.2007

H.K.C.

ISLAM

 1.  

Enes KOSHI

“ Leximi i Kur’anit sipas rivajetit Kalun an Nafi”

05.07.2007

KUR’AN

 1.  

Naim SKENDERI

“ Hafiz Ismail ibn Kethir- jeta dhe vepra e tij”

05.07.2007

TEFSIR

 1.  

Ganimete SHALA

“ Vdekja e Pejgamberit a.s. dhimbje e madhe për myslimanët”

09.07.2007

SIREH

 1.  

Dhurata HYSENI

“ Femra myslimane dhe veshja e saj”

14.07.2007

FIK’H

 1.  

Skender MEHMETI

“ Devotshmëria sipas Kur’anit”

27.11.2007

TEFSIR

 1.  

Ilmi GURRA

“ Jeta dhe vepra e H. Fahri Iljazit”

29.11.2007

TEFSIR

 1.  

Muzafer RAMADANI

“ Metoda e thirrjes së disa pejgamberëve në rrugën e Allahut”

03.12.2007

DA’VE

 1.  

Hyrije MEHMETI

“ Vrasjet dhe vetëvrasjet – qëndrimi Islam ndaj tyre”

04.12.2007

TEFSIR

 1.  

Selim ZEQIRI

“Suneti dhe pozita e tij në Islam” 

07.02.2008

HADITH

 1.  

Shpend ALIU

“Dashuria ndaj Pejgamberit a.s.”

24.03.2008

HADITH

 1.  

Beqir THAÇI

“Karta e Medinës dhe letrat kredenciale-dokumente të rëndësishme të periudhës së Muhamedit a.s.

30.04.2008

SIREH

 1.  

Sebajdin KRASNIQI

“Ebu Hurejre r.a. dhe Aishja r.a. si transmetues të haditheve”

15.05.2008

HADITH

 1.  

Ismail NUHI

“Hafizët më të njohur në Tetovë e rrethinë gjatë shekullit –XX-“

20/05.2008

KUR’AN

 1.  

Zemri Zendeli

“Hafizët më të njohur të Kur’anit fisnik ne Shkup e rrethinë gjatë shekullit –XX”

22.05.2008

KUR’AN

 1.  

Makbule SEGASHI

“Mrekullitë e pyetjeve në Kur’an shtruar Muhamedit a.s. dhe e përgjigjeve të dhëna”

03.06.2008

Tefsir

 1.  

Islam ASLLANI

“Xhamitë dhe imamët e rajonit të Tetovës deri në vitin 2006”

18.06.2008

Da’ve

 1.  

Sadik HOXHA

“Fejesa, Martesa në Islam dhe te shqiptarët”

18.06.2008

Fik’h

 1.  

Fitim BOJA

“Jeta dhe veprimtaria e Myderriz Muhamed ef. Gashi”

19.06.2008

Hadith

 1.  

Rexhep ISMAILI

“Mbytja (vrasja) e njeriut në Islam”

23.06.2008

Fik’h

 1.  

Hikmete ZENELI

“Numan ibn Thabiti (Ebu Hanife)”

24.06.2008

Fik’h

 1.  

Fund HOXHAJ

“Islami në rrafshin e Dukagjinit”

25.06.2008

Da’ve

 1.  

Rexhep VESELI

“Kurbani”

30.06.2008

Fik’h

 1.  

Shafi ADILI

“Diversiteti njerëzor në këndvështrimin e shkencës dhe Kur’anit fisnik”

30.06.2008

Tefsir

 1.  

Zekirjah TËRNAVA

“Zoti në këndvështrimin e filozofëve”

02.07.2008

Filozofi islame

 1.  

Lito GOGA

“Toleranca-Parim shoqëror dhe kur’anor”

03.07.2008

Tefsir

 1.  

Senad MAKOVIQ

“Doktrina e Trinitetit-Në mes të vërtetës dhe të pavërtetës”

03.07.2008

Akaid

 1.  

Fatime SALIHU

“Ebu Hanife dhe pozita e tij në shkencën e hadithit”

03.07.2008

Hadith

 1.  

Emine ALUSHI

“Hifzi: instrument për ruajtjen e thesarit të Kur’anit”

03.07.2008

Tefsir

 1.  

Arif MEMEDAJ

“Roli i Takvimit në ngritjen e vetëdijes islame te besimtarët e Kosovës”

07.07.2008

Qytetërim Islam

 1.  

Xhevrije DËRGUTI

“Vështrimi i disa rregullave të texhvidit në formën e pyetjeve dhe përgjigjeve”

09.07.2008

Kur’an

 1.  

Bejtullah VESELI

“Myderriz hfz. Nexhati ef. Ahmedi (jeta dhe vepra)”

09.07.2008

Qytetërim Islam

 1.  

Valbona BYTYQI

“Uji në këndvështrimin e shkencës dhe Kur’anit”

14.07.2008

TEFSIR

 1.  

Raimonda TAQE

“Roli i fesë Islame në kulturën dhe traditën shqiptare në shek. XX”

16.10.2008

Qytetërim Islam

 1.  

Kenan BAHTIRI

“Metodologjia e H. Sherif Ahmetit në dispensat e akaidit”

29.10.2008

AKAID

 1.  

Nebahate DASHI

“Monumentet historike Islame në qytetin e Ohrit”

06.11.2008

Qytetërim Islam

 1.  

Nexhat TËRNAVA

“Metodat e komentimit të Kur’anit famëlartë”

06.11.2008

TEFSIR

 1.  

Adem MORINA

“Xhamia si institucion edukativo-arsimor (me vështrim të veçantë në Kosovë)”

12.11.2008

Qytetërim Islam

 1.  

Ali SADIKU 

“Lënda e Kur’anit fisnik në faqen e gazetës informative islame “Hëna e Re” 1987/2008”

18.11.2008

TEFSIR

 1.  

Sead LLUMNICA

“Jeta dhe vepra e prof. Hasan fe. Nahit”

04.12.2008

Qytetërim Islam

 1.  

Afërdita HASANI

“Për një dialog në mes qytetërimeve”

17.12.2008

Qytetërim Islam

 1.  

Hysni PONIKU

“ Tre mufesirët e parë të Kur’anit”

23.12.2008

TEFSIR

 1.  

Fehime GASHI

“Agjërimi dhe dispozitat e tij në Islam”

13.01.2009

FIK’H

 1.  

Arif DEMIRI

“Sëmundjet e zemres sipas Kur’anit Fisnik”

11.02.2009

TEFSIR

 1.  

Fetie OSMANI

“Toleranca e shprehur në Kur’an”

12.02.2009

TEFSIR

 1.  

Ferat SALIHU

“Ixhazetlinjtë e fundit në Opojë (1876-2002)”

18.03.2009

Qytetërim Islam

 1.  

Mihana GOGA

“Hafëzët e Ulqinit me rrethinë”

19.03.2009

TEFSIR

 1.  

Bedri HOXHA

“Trajtimi i fesë në tekstet shkollore të ciklit të ulët”

23.03.2009

Qytetërim Islam

 1.  

Muqereme VUNIQI-VLASHI

“Historia e Jusufit a.s. në Kuranin Kerim

16.04.2009

TEFSIR

 1.  

Mahmudije VLASHI

“Komentimi i kaptinës en-Nur

16.04.2009

TEFSIR

 1.  

Zana VEBIQ-TOTAJ

“Ushqimi në këndvështrimin e Kuranit dhe të shkencës”

23.04.2009

TEFSIR

 1.  

Xhemaludin KADRIU

“Mbrojtja e Pejgambereve nga gabimet”

03.06.2009

AKAID

 1.  

Xheladin HALILI

“Mesatarja dhe lehtësimi në Kur’an”

18.06.2009

TEFSIR

 1.  

Hetem DESKU

“Myderriz Mulla Haxhi Zekë Berdyan”

22.06.2009

DA’VE

 1.  

Eset QERIMI

“Thirrja Islame”

29.06.2009

DA’VE

 1.  

Nazmi KAZAZI

“Detyrat e prindërve ndaj fëmijëve”

02.07.2009

FIK’H

 1.  

Florim MELLOVA

“Shkollat e numërimit të ajeteve të Kur’anit famëlartë”

13.07.2009

KUR’AN

 1.  

Agnesa BERISHA

“Mehmet Akif Ersoj-Pejani (Jeta dhe vepra 1873-1936)”

14.07.2009

QYTETËRIM ISLAM

 1.  

Afërdita AVDIU

“Komentimi i Kaptinës el-Fatiha sipas M. Esh-Sharaviut”

15.07.2009

TEFSIR

 1.  

Nashit FERATI

“Historiku i Teqes Harabati Baba në Tetovë”

15.10.2009

QYTETËRIM ISLAM

 1.  

  BYTYQI

“Të arriturat shkencore në driten e Kur’anit”

25.11.2009

TEFSIR

 1.  

Vlora KRASNIQI

“Fjalë dhe shprehje orientale në disa tekste shqipe”

07.12.2009

GJ. ARABE

 1.  

Mexhide HAXHIU

“ Hasan el-Basriu dhe mendimet e tij akaidologjike”

10.12.2009

AKAID

 1.  

Nexhati SPAHIU

“Shitblerjet e lejuara dhe të ndaluara në Islam”

14.12.2009

FIK’H

 1.  

Eglantina MUÇA

“Monografi e xhamive të qytetit të Tiranës”

28.12.2009

QYTETËRIM ISLAM

 1.  

Sulltan HOXHA

“Sofi Sinan Pasha dhe xhamija e tij në Prizren”

04.03.2010

QYTETËRIM ISLAM

 1.  

Mafiz RUSTEMI

“Pjesë e përkthyer nga romani “Ditët” të Taha Hysejnit”

15.03.2010

GJUHË ARABE

 1.  

Lulzim KASTRATI

“Martesat e ndaluara”

30.03.2010

FIK’H

 1.  

Vedije SIMNICA

“Lutja në Islam”

04.05.2010

DA’VE

 1.  

Rejhan ISEINI

“Mënyrat e thirrjes së Pejgamberit a.s në Islam”

04.05.2010

DA’VE

 1.  

Ismail SEDOLLI

“Të drejtat e bashkëshortëve në Islam”

06.04.2010

FIK’H

 1.  

Ajnure TOPOJANI

“Zekati dhe tatimi në kohën bashkëkohore”

07.05.2010

FIK’H

 1.  

Melihate IMISHTI

“Të drejtat dhe obligimet (obligimi i prindërve ndaj fëmijëve dhe obligimet e fëmijëve ndaj prindërve)”

11.05.2010

FIK’H

 1.  

Rabije ÇALLAKU

“Edukimi i fëmiut është e drejtë hyjnore”

15.06.2010

HADITH

 1.  

Qemajl JASHARI

“Mulla Ilaz Broja – jeta dhe vepra e tij”

30.06.2010

DAVE

 1.  

Zahide ISLAMI-SMAJLI

“Shkurorëzimi”

01.07.2010

FIK’H

 1.  

Mejreme UKA

“Xhelaludin Es-Sujutiju – jeta dhe vepra”

07.07.2010

TEFSIR

 1.  

Zejnebe ADILI

“Jeta dhe vepra e Sejjid Kutubit”

07.07.2010

TEFSIR

 1.  

Lumnije SHALA

“Veprat e mira në Kur’an”

15.07.2010

QYTETËRIM ISLAM

 1.  

Sadat KOLLARI

“Myderriz H. Sulejman ef. Kollari jeta dhe vepra e tij”

19.07.2010

TEFSIR

 1.  

Shkëndije GASHI

“Alkooli sipas Kur’anit”

20.07.2010

TEFSIR

 1.  

Refik VITIA

“Myderriz Ismet ef. Limani (Jeta dhe vepra)”

28.10.2010

QYTETËRIM ISLAM

 1.  

Kurtish HOXHAJ

“Hafizët e Prizrenit dhe të rrethinës gjatë shek. –XX-të”

09.11.2010

KUR’AN

 1.  

Semire ZUBAKU

“Ndarja e ajeteve dhe dallimi i tyre nga surja Ali-Imran deri te El-Murselat(sipas shkollave të numërimit të ajeteve)”

09.11.2010

KUR’AN

 1.  

Rozafa ZENELI

“Islami në qytetin e Shkodres”

24.11.2010

DA’VE

 1.  

Muamer ELEZI

“Hysein ef. Gjozo (Jeta dhe vepra)”

24.11.2010

TEFSIR

 1.  

Dibran OMAJ

“Ahmeditët/Kadjanitët dhe aktiviteti i tyre në vendin tonë”

06.12.2010

AKAID

 1.  

Muhamedxhemil HOXHA

“Fahruddin Err-Rrazi (jeta dhe vepra)”

07.12.2010

TEFSIR

 1.  

Nehat HYSENI

“Tallja me fenë”

08.12.2010

DA’VE

 1.  

Adnan VISHI

“Roli i shkaqeve të zbritjeve në të kuptuarit e ajeteve të dispozitave”

29.12.2010

TEFSIR

 1.  

Pranvera HASHANI

“Edukata kur’anore në driten e ajeteve të kaptinës el-Huxhurat”

16.03.2011

TEFSIR

 1.  

Gëzim SHUKU

“Popujt e zhdukur të përmendur në Kur’anin famëlartë dhe arsyet e shkatërrimit të tyre”

17.03.2011

TEEFSIR

 1.  

Agime Sogojeva

“Junus “Sabri” ef. Junusi (Jeta dhe vepra 1848-1909”

24.03.2011

QYTETËRIM ISLAM

 1.  

Besim Halilaj

“Zënafilla e ekzegjezës kur’anore dhe qëndrimi i komentatorëve rreth fjalëve të huaja në Kur’an”

16.05.2011

TEFSIR

 1.  

Qendresa Hoti

“Mësimi bashkëohor i texhvidit përmes sures el-Mulk”

17.05.2011

KUR’AN

 1.  

Ryvije HOXHA-PALLQA

“Metodat e reja të mësimit të texhvidit”

26.05.2011

KUR’AN

 1.  

Violeta DERVISHAJ

“Pozita e femrës në hadithe”

08.06.2011

HADITH

 1.  

Allmir GJOKAJ

“Koncepti i mëshirës “err-Rrahmetu” në Islam

10.06.2011

TEFSIR

 1.  

Selver KRASNIQI

“Leximi i Kur’anit sipas rivajetit të Vershit (studim i xhuzit të tridhjetë)”

11.07.2011

KUR’AN

 1.  

Mesur RAMA

“Përmendja e Allahut xh.sh. ذكر الله

11.07.2011

DA’VE

 1.  

Besnik QERIMI

“Leximi i Kur’anit sipas rivajetit të Halefit nga Imam Hamza (dallimet nga Hafsi në suren el-Bekare)”

11.07.2011

KUR’AN

 1.  

Alban HOXHA

“Leximi i Kur’anit sipas rivajetit të Kunbulit nga ibën Kethiri (studim i xhuzit të 30-të)”

02.11.2011

KUR’AN

 1.  

Sabir SALIHU

“Tradita e manifestimit të Mevludit në trevën e Opojës me rrethinë”

15.11.2011

QYTETËRIM ISLAM

 1.  

Vaje KAMBERI

“Kultura dhe qytetërimi Islam dje dhe sot në qytetin e Durrësit”

05.12.2011

QYTETËRIM ISLAM

 1.  

Remzi HAZIRI

“Muhamed Reshid Rida dhe kontributi i tij shkencën e Tefsirit”

08.12.2011

TEFSIR

 1.  

Driton SALIHU

“Nxjerrja e rregullave të texhvidit në Suren Jasin”

25.01.2012

KUR’AN

 1.  

Ibrahim ILJAZI

“Ibrahimi a.s. / Abrahami në Kur’an dhe Bibël”

06.02.2012

AKAID

 1.  

Hysni BEKA

“Zanafilla e shkrimit të gramatikës së gjuhës arabe dhe shkollave të saj”

28.02.2012

GJ. ARABE

 1.  

Nesat RAMADANI

“Krimi dhe dënimi sipas Sheriatit dhe Kodit Penal të Kosovës”

01.03.2012

FIKH

 1.  

Flurim KRASNIQI

“Jeta dhe vepra e mulla Destan Paçarizit”

13.03.2012

Q. ISLAM

 1.  

Rukije BREGAJ

“Edukimi i fëmijës në Islam”

03.04.2012

FIKH

 1.  

Mithat SALIHU

“Mulla Vesel Guta (jeta dhe vepra letrare)”

12.06.2012

HISTORI ISLAME

 1.  

Zejnel AJUPI

“Namazet nafile, dispozitat dhe aplikimi i tyre në jetën e myslimanit”

13.06.2012

FIKH

 1.  

Florim NEZIRAJ

“Rukja sipas Kur’anit famëlartë”

14.06.2012

TEFSIR

 1.  

Mexhit REXHA

“Dhjetë lexuesit më të njohur të Kur’anit në shekullin e kaluar me leximin muxhevved”

21.06.2012

KUR’AN

 1.  

Fadil IDRIZI

“Roli fetar dhe kombëtar i Xhamisë së Burojës (1729-2000)”

26.06.2012

Q. ISLAM

 1.  

Arton ALIMI

“Leksiku arab në disa segmente të gjuhës shqipe”

03.07.2012

GJUHË ARABE

 1.  

Zijadin LEKA

“Ulul-azmi në Kur’anin Fisnik”

05.09.2012

TEFSIR

 1.  

Saide ALUSHI

“Jeta dhe vepra e hadithilogut shqiptar Shejh Shuajb Arnauti

06.09.2012

+355692101893

HADITH

 1.  

Nexhmedin GASHI

“Kontribute për Qytetërimin Islam-shqiptar në revistën “Dituria Islame” (nr. 1-100)”

11.09.2012

Q. ISLAM

 1.  

Mevlane MUSTAFI

“Nevoja për besim dhe ndikimi i tij në jetë”

13.09.2012

AKAID

 1.  

Muzaqete KOSUMI

“Oratoria e Muhamedit a.s.”

24.29.2012

HADITH

 1.  

Valon IBRAHIMI

“Shpifja ndaj grave të ndershme sipas jurisprudencës Islame”

27.09.2012

FIKH

 1.  

Mirzad REXHEPI

“Komentimi i ajeteve el-Muteshabih (jo të qarta) në Tefsirin e ibën Kethirit 701h – 774h (1302-1373)”

04.10.2012

TEFSIR

 1.  

Hafir XHYLIQI

“Ndalimi i alkoolit dhe tentativa e shteteve laike për ndalimin e tij”

11.10.2012

FIKH

 1.  

Bujar BERISHA

“Daiu, karakteristikat dhe detyrimet e tij”

24.10.2012

DAVE

 1.  

Gazmend MEHMETI

“Koncepti i Mesihut/Messia në religjionet Ibrahimike”

01.11.2012

HISTORI E RELIGJIONEVE

 1.  

Ibadete KUTLESHI

“Musai a.s. / Moisiu sipas Biblës dhe Kur’anit”

13.11.2012

AKAID

 1.  

Seid AMIDI

“ Rëndësia e edukimit dhe arsimimit në Islam”

26.11.2012

Q. ISLAM

 1.  

Agim RRAHIMI

“Materializmi dhe qëndrimi i Islamit ndaj tij”

10.12.2012

Q. ISLAM

 1.  

Fidan BILALLI

“Reflektimi i durimit në Kur’anit”

12.12.2012

TEFSIR

 1.  

Jahir BEQIRI

“Vakfi në Islam dhe dispozitat e tij”

18.12.2012

FIKH

 1.  

Rejhane HASHANI

“Veprimtaria e Hafiz. Ali Korçës kushtuar çështjes fetare dhe arsimit shqip”

25.12.2012

Q. ISLAM

 1.  

Vait NIKAJ

“Mësimi fetar në rajonin e Bashkësisë Islame të Ulqinit”

26.12.2012

Q. ISLAM

 1.  

Betim GRUDA

“Islami në kauzën shqiptare”

27.12.2012

Q. ISLAM

 1.  

Ajna VLLASALIU

“Veprimtaria kombëtare dhe fetare e Hafiz Ibrahim Dalliut”

03.01.2013

Q. ISLAM

 1.  

Belkisa SHABANI

“Ndikimi i besimit në stabilizimin psikik të myslimanit”

04.01.2013

AKAID

 1.  

Afijete KRASNIQI

“Ndikime Islame në veprimtarinë letrare të Hasan Zyko Kamberit”

07.02.2013

LETËRSI

 1.  

Besim ARBANASHI

“Besimi në Botën e Ahiretit dhe roli i tij në rregullimin e jetës së kësaj bote”

12.02.2013

AKAID

 1.  

Ajnure RAMUKA

“Hadithi i Xhibrilit”

11.04.2013

HADITH

 1.  

Fadil SOPA

“Leximi i Kur’anit me pagesë”

23.04.2013

KUR’AN

 1.  

Pranvera BEQIRI

“Devotshmëria te gjeneratat e para”

07. 05. 2013

SIRE

 1.  

Maliq GASHI

“Qëndrimi i Islamit ndaj magjisë”

08.05.2013

FIKH

 1.  

Alban ZEJNULLAHU

“Kontribute për Qytetërimin Islam shqiptar në revistën (Dituria Islame nr. 100-150)

16.05.2013

Q. ISLAM

 1.  

Jashar SALIHU

“Mësimi fetar Ilmud-dini në shkollta fillore dhe të mesme në Luginën e Preshevës”

29.05.2013

Q. ISLAM

 1.  

Mahire MEHMETI

“Mulla Mehmet ef. Ramadani (1876-1965) jeta dhe vepra”

31.05.2013

Q. ISLAM

 1.  

Arianit BOJAJ

“Imamët dhe xhamitë e Këshillit të Bashkësisë Islame të Klinës”

04.06.2013

Q. ISLAM

 1.  

Behlul HOXHA

“Metodat e thirrjes së Nuhit a.s. në rrugën e Allahut xh.sh.”

06.06.2013

DA’VE

 1.  

Besnik KRYEZIU

“Lëvizja gjithëpopullore shqiptare për faljen e gjaqeve, plagëve dhe ngatërresave më 02 shkurt 1990 deri më 17 maj 1992

21.06.2013

HISTORI

 1.  

Mehmet SAHITI

“Barazia gjinore në Islam”

01.07.2013

FIKH

 1.  

Valmira BATATINA

“Kaligrafia Islame me vështrim të veçantë në xhamitë e Kosovës”

08.07.2013

Q. ISLAM

 1.  

Kimete KOSUMI

“Pozita e metit të Muhamedit a.s. në dritën e Kur’anit”

25.09.2013

TEFSIR

 1.  

Muzafere KOSUMI

“Dinari dhe Derhemi – Esenca e parasë në Islam”

09.10.2013

FIKH

 1.  

Lumnije ZEQIRI

“Programet dhe metodologjitë e thirresve myslimane në Kosovë”

22.10.2013

DAVE

 1.  

Shaban SKUKA

“Llojet e ëndrrave në Kur’an dhe komentimi i tyre sipas shkencës hyjnore”

22.10.2013

TEFSIR

 1.  

Gazmend HOTI

“Tefsiri tradicional dhe Muhamed ibn Xherir Et-Taberij (224-310)”

23.10.2013

TEFSIR

 1.  

Rasim ADEMI

“Xhamitë e Ferizajt me rrethinë”

25.10.2013

Q. ISLAM

 1.  

Nexhat RASHITI

“Fadil ef. Rashiti (1975-1998) hoxhë dhe luftëtar i shquar i lirisë”

30.13.2013

Q. ISLAM

 1.  

Alija ABDIJA

“Rëndësia e mësimit të Kur’anit (Vrijednosti učenje Kur’ana)”

20.11.2013

KUR’AN

 1.  

Xheladin FAZLIU

“Shoqata humanitare bamirëse ‘Bereqeti’ (2001/2011) Historiku, kontributi, sfidat dhe perspektiva”

29.11.2013

Q. ISLAM

 1.  

Behar GASHI

“Jeta dhe vepra e mulla Maliq Morinës”

02.12.2013

Q. ISLAM

 1.  

Desara VATHAJ

“Të drejtat e gruas në Arabinë Saudite”

16.01.2014

Q. ISLAM

 1.  

Enes LIMANI

“Marrëdhëniet familjare sipas Kur’anit dhe Synetit”

23.01.2014

HADITH

 1.  

Muhamet BAJÇINCA

“Imam Vehbi Ismaili (1919-2008) në kujtimet e të tjerëve”

06.02.2014

Q. ISLAM

 1.  

Masar FEJZA

“Hadithet e zgjedhura Odabrani hadisi o umjerenosti Poslanika Muhameda s.a.v.s.”

10.02.2014

HADITH

 1.  

Fehmi HAXHIU

“Kontributi dhe roli i Medresesë Alauddin 1951-2000”

13.02.2014

HISTORI

 1.  

Nijazi HALIMI

“Beteja në Uhud”

20.02.2014

HISTORI

 1.  

Abedin OSMANI

“Qëndrimi i hadithit ndaj fitimeve të paligjshme”

10.03.2014

HADITH

 1.  

Ibadete KOSUMI

“Objektivat e legjislacionit Islam”

13.03.2014

FIKH

 1.  

Afri TAIRI

“Hafizët dhe Imamët në Zhupë gjatë shek. –XX-të – Hafizi i Imami Zhupe u –XX-veku”

02.04.2014

KURAN

 1.  

Bekim RRAHMANI

Thirrja (Da’veja) në periudhën medinase dhe sfidat e saj”

05.05.2014

DA’VE

 1.  

Jehona ISMAJLI

“Temat e gjuhësisë në Edukatën Islame nr; 1-100”

06.05.2014

GJUHË ARABE

 1.  

Zejnepe JAKUPI

“Jeta dhe vepra e profesor Tefik ef. Gashit”

26.05.2014

Q. ISLAM

 1.  

Mevlane MUHAMETI

“Myderriz Haxhi Rexhep ef. Ismaili”

29.05.2014

Q. ISLAM

 1.  

Sinan SINANI

“Dashuria dhe përkushtimi ndaj Allahut Fuqiplotë në dritën e Kur’anit dhe Sunnetit”

11.06.2014

TEFSIR

 1.  

Nuhi BEKTESHI

“Kontribute për Qytetërimin Islam në Revistën “Kultura Islame” nr. 1 (1939) – 23-24 (1940)”

19.06.2014

Q. ISLAM

 1.  

Hidajete ARIFI

“Mësimi i Kur’anit në periudha të ndryshme që nga zbritja e tij e deri në kohën bashkëkohore përmes mjeteve teknologjike” 26.06.2014

26.06.2014

KUR’AN

 1.  

Remzi ALIMI

“Biografia dhe veprimtaria e mulla Nuredin Xhemailit”

26.06.2014

Q. ISLAM

 1. S

Shaqir SHAQIRI

“Qasja Kur’anore në orientimin e njerëzve në pendim”

23.10.2014

TEFSIR

 1.  

Nermin HUSEINOVIQ

“Jeta dhe vepra e hadithologut të shekullit XX dhe ringjallësit të sunnetit Shejh Nasirudin Albanit”

04. 11. 2014

HADITH

 1.  

Sylejman SEJDIU

“Mësimi i Kuranit në institucionet e BIK-ut dhe në veçanti në mejtepet dhe xhamitë e Komunës së Ferizajit”

13.11.2014

KURAN

 1.  

Hazir SELMANI

“Imam Ebu’l-Berakat Nesefiu, jeta dhe vepra”

18.11.2014

TEFSIR

 1.  

Kastriot BEHRAMI

“Këndimi i bukur dhe profresional i Kuranit nga doktori i mjekësisë Ahmed Naina”

25.11.2014

KURAN

 1.  

Ibadete BEQIRI

“Ndërhyrjet kirurgjike plastike në jurisprudencën Islame”

16.12.2014

FIKH

 1.  

Nusret CENOVIQ

“Hafiz Ali Riza Ulqinaku, jeta dhe veprimtaria e tij”

17.12.2014

Q. ISLAM

 1.  

Minevere ISEINI

“Kontributi i Halifëve të drejtë në Islam”

18.12.2014

HISTORI

 1.  

Ibrahim RAMABAJA

“Komentimi tematik i Sures El-Huxhurat”

25.12.2014

TEFSIR

 1.  

Nexhmedin ALIJU

“Morali Islam në bazën e Kuranit dhe Sunetin e Pejgamberit a.s.”

08.01.2015

HADITH

 1.  

Medina HAVOLLI – GASHI - 746

“Llojet e Haxhit”

15.01.2015

 

FIKH

 1.  

Nuhi ALIJA

1039

“Preja e luftës në suren El-Enfal”

21.01.2015

TEFSIR

 1.  

Egzon RAMA

1124

 

“El-Hisbeh”

18.02.2015

FIKH

 1.  

Berat AVDIU

“Abdesi dhe Gusli vlera të pastërtisë, rregullat dhe konditat e tyre”

23.03.2015

FIKH

 1.  

Sala MEHMETI

“Kur’ani udhërrëfyes për mjekësi”

07.04.2015

TEFSIR

 1.  

Mergime KALANDERI

“Rëndësia e këndimit të disa sureve dhe ajeteve sipas haditheve të Pejgamberit a.s.”

19.05.2015

KURAN

 1.  

Zejnebe GASHI

(BERISHA)

“Pozita, roli dhe rëndësia e femrës në Islam”

21.05.2015

FIKH

 1.  

Bekim BEGOLLI

“Pasqyrimi i përvjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë në revistën (Kultura Islame)”

08.06.2015

Q. ISLAM

 1.  

Zaim BAFTIU

“Haxhi Sherif ef. Ahmeti, përkthyes dhe komentues i Kuranit në gjuhën shqipe”

08.06.2015

TEFSIR

 1.  

Nehat BAJRAMI

“Jeta dhe vdekja sipas konceptit Islam, rregullat dhe konditat e xhenazes”

09.06.2015

FIKH

 1.  

Artë GORÇAJ

“Pozita e femrës në Islam si dhe roli i saj në karvanin e thirrjes”

15.06.2015

DAVE

 1.  

Bujar HASANI[1]

“Ndikimi i besimit në formimin e personalitetit të njeriut”

15.06.2015

AKAID

 1.  

Luljeta VESELI (HASANI)

“Hoxhë Fejzulla ef. Salihu (1920-2010) jeta dhe vepra”

15.06.2015

HISTORI

 1.  

Lulzim HASANI

“Kontributi i hoxhë Jakup Asipit (1951-2006) në thirrjen Islame”

16.06.2015

DAVE

 1.  

Gentian JETISHI

“Metodologjia e mësimdhënies së lëndës për fenë në shkollat publike të Kosovës”

06.10.2015

Q. ISLAM

 1.  

Bujar HASANI

“Ndikimi i besimit në formimin e personalitetit të njeriut”

 

13.10.2015

AKAID

 1.  

Mevludin XHELILI

“Hafiz Nazmi Avdiu në arsim dhe edukim Islam (1934-2006)”

15.10.2015

DAVE

 1.  

Bashkim HOXHA

“Mulla Jakup Asipi (Jeta dhe veprimtaria)”

18.10.2015

DA’VE

 1.  

Have FETAHU

“Metodat e kundërshtarëve të Islamit në pengimin e thirrjes-da’ves gjatë periudhës Mekase dhe Medinase”

19.10.2015

DA’VE

 1.  

Muhammed Berin LOSHAJ

“Kryqëzimi i Jezusit/Isait a.s. sipas Krishterimit dhe qëndrimi Islam ndaj tij”

03.11.2015

AKAID

 1.  

Mashita ASLANI

“Gratë e përmendura në Kuran”

23.11.2015

TEFSIR

 1.  

Vildane MORINA

“Metodologjia e Ibn Kethirit në komentimin depozitave kuranore sipas kaptinës (El-Bekare)”

26.11.2015

TEFSIR

 1.  

Liridon RAÇI

“Kënduesi  i njohur  i Kuranit ABDULBASID ABDUS-SAMED 

LARINGU I ARTE DHE ZERI I MEKES”

03.12.2015

KURAN

 1.  

Adnan HAZERI

“Bošnjački Džemati i Njihova Aktualnost kao i Vjerska Aktivnost na Kosovu / Xhematet boshnjake, aktualiteti i tyre dhe aktivitetet fetare në Kosovë”

09.12.2015

Q. ISLAM

 1.  

Xhevdet HAVOLLI

“Parimet e thirrjes-Da’ves Islame në kaptinën “Nuh””

16.12.2015

DAVE

 1.  

Aishe GASHI

“Një qasje bashkëkohore për rimendim të islamit: rasti i Muhammed Ikball, Taha Xhabir Ulvan dhe Ziauddin Sardar”

22.12.2015

Q. ISLAM

 1.  

Zekerija KURTISHI

“Xhamitë e Preshevës me rrethinë”

23.12.2015

Q. ISLAM

 1.  

Vixhdan IBRAHIMI

“Gradualiteti i dispozitave të Kuranit në eliminimin e dukurive negative në shoqëri”

11.01.2016

TEFSIR

 1.  

Ilir MALIQI

“Ndikimi i besimit në parandalimin e vetëvrasjes”

09.02.2016

AKAID

 1.  

Sezer MITROVICA

“Mendjemadhësia në Kur’an”

18.02.2016

TEFSIR

 1.  

Nuhi AJVAZI

“Pikëpamjet Islame për terrorizmin dhe vrasjen e n jerëzve të pafajshëm”

22.02.2016

TEFSEIR

 1.  

Fatime RAMUKA

“Mesatarja në Islam në këndvështrimin e hadithit”

25.02.2016

HADITH

 1.  

Vehbi SHATRI

“Myderriz Ramadan ef. Shatri (Mulla Ramushi) jeta dhe vepra 1909-1999”

31.03.2016

Q. ISLAM

 1.  

Bashkim BERISHA (PITOMINA)

“Xhamitë e Tropojës dhe roli i tyre në thirrjen Islame”

04.04.2016

DAVE

 1.  

Ridvan SINANI

“Shtatë grupet nën hijen e Allahut të Lartësuar”

06.04.2016

HADITH

 1.  

Valon IDRIZI

“Mahmud Halil El-Husariu, kënduesi më i famshëm i Kur’anit”

28.04.2016

KURAN

 1.  

Burim SHAQIRI

“Tefsiri racianal – Historiku dhe llojet e tij”

05.05.2016

TEFSIR

 1.  

Fitore KURTOLLI

“Detyrimet dhe të drejtat e burrit ndaj gruas, të gruas ndaj burrit dhe ato të përbashkëta”

11.05.2016

FIKH

 

 1.  

Amir ASLLANI

“Metodologjia e mulla Mahmudit në hifz”

17.05.2016

KURAN

 1.  

Sevdie MUSTAFA

“Personaliteti i Pejgamberit s.a.v.s. sipas Kuranit dhe haditheve”

18.05.2016

HADITH

 1.  

Jasmine FETAHU

“Vlera e kohës në këndvështrimin e haditheve”

26.05.2016

HADITH

 1.  

Fari LIKA

“Edukata Islame si medium Islam i thirrjes në Kosovë”

30.05.2016

DAVE

 1.  

Semra VASIJA

“Suzi Qelebiu – Prizrenasi dhe vakëfet e tij”

01.06.2016

Q. ISLAM

 1.  

Zulqufli ASLLANI

“Ngjashmëritë e ajetev në një shkronjë, në fjalë si dhe në fillim dhe në mbarim të tyre”

16.06.2016

KURAN

 1.  

Ymer KURTOLLI

“Zemra e Kuranit - Kaptina Jasin (Vlerat dhe përfitimet që nxirren nga ajo)”

25.07.2016

TEFSIR

 1.  

Abedin LIMANI

 

“Biografi e shkurtër e hafizllarëve në Luginën e Preshevës”

07.09.2016

KURAN

 

 1.  

Driton ZENUNI

“Konvertimet e dhunshme fetare”

08.09.2016

HISTORI

 1.  

Mersim SPAHIU

“Komentimi tematik i kaptinës Et-Tegabun”

09.09.2016

TEFSIR

 1.  

Lirije STUBLLA

“Hadithi Mursel dhe argumentimi me të”

27,09,2016

HADITH

 1.  

Artan MALIQI

“Sjellja e mirë ndaj kategorive të ndryshme në shoqëri sipas ajetit 36 në kaptinës En-Nisa, komentimi tematik”

11.10.2016

TEFSIR

 1. 0

Sadije DËRGUTI

“Dispozitat e të posalindurit në Islam”

13.10.2016

FIKH

 1.  

Leutrim KURTESHI

“Vlera dhe rëndësia e diturisë nga këndëvështrimi i ajeteve kuranore”

24.10.2016

TEFSIR

 1.  

Mirsad ASLANI

“Mehmed Hanxhiqi dhe kontributi i tij në tefsir”

25.10.2016

TEFSIR

 1.  

Vlora SOPJANI

“Të vërtetat mjekësore të mbështetura në Kuran dhe Sunet”

03.11.2016

TEFSIR

 1.  

Xhevahire MUSLIU

“Biografia e shtatë imamëve të kiraeteve – leximeve të Kuranit”

15.11.2016

KURAN

 1.  

Nadije LUMA

“Rrëfime historike të përmendura në Suren El-Kehf”

23.11.2016

TEFSIR

 1.  

Sefadin EMINI

“Ajeti Kursijj dhe vlera e tij”

29.11.2016

TEFSIR

 1.  

Nusret KRASNIQI

“Historiku i shkrimit – pikëzimit dhe vokalizimit të Kuranit Famëlartë”

01.12.2016

KURAN

 1.  

Halim SELIMI

“Lehtësimi sipas teksteve të Kuranit dhe Haditheve”

22.12.2016

TEFSIR

 1.  

Refiqe TËRNAVA

“Mendimet e dijetarëve Islam mbi kryesin e mëkatit”

16.01.2017

AKAID

 1.  

Bashkim BERISHA

“Akika dhe dispozitat e saj”

17.01.2017

FIKH

 1.  

Baki LIMANI

“Xhamitë e Këshillit të Bashkësisë Islame të Rahovecit”

17.01.2017

HISTORI

 1.  

Senade SYLKA (MASHUKU)

“Abdylmaliq “Hilmi” Efendiu (Sheh “Hilmi” Maliqi) (1865-1928) – jeta dhe vepra”

02.02.2017

Q. ISLAM

 1.  

Argjend XHELILI

“Nevoja e normave etike Islame në artin bashkëkohorë”

09.02.2017

F. ISLAME

 1.  

Gëzim QELAJ

“Hafizat e Gjakovës me rrethinë gjatë shekullit XIX-XX-të”

16.02.2017

KURAN

 1.  

Besa BICI (Kqiku)

“Rregullat e pushimit dhe të fillimit gjatë këndimit të Kuranit Famëlartë”

20.02.2017

KURAN

 1.  

Hisen CEKA

“Kurani nga periudha e shkrimit me pendë deri te dixhitalizimi”

21.03.2017

KURAN

 1.  

Tafil IDRIZI

“Prioritetet e thirrjes Islame në Kosovë”

23.03.2017

DAVE

 1.  

Burhan ZEJNULLAHU

“Patrioti Karadakut të Anamoravës (Jusuf Baftijari) hoxhë Lipovica”

03.04.2017

 

HISTORI

 1.  

Jetmira VISHASELLA

“Qëndrimi i Kuranit ndaj muzikës”

04.04.2017

TEFSIR

 1.  

Samir HOXHA

“Njeriu sipas Kuranit”

06.04.2017

TEFSIR

 1.  

Edmond KOKONOZI

“Martesa sipas legjislacionit Islam, Traditës dhe Legjislacionit Shqiptar”

11.05.2017

FIKH

 1.  

Arton MORINA

“Muhammed Siddik El-Minshavi – lexuesi i Kuranit me zërin e pavdekshëm”

15.05.2017

KURAN

 1.  

Demirali EMINI

“Shtjellimi i rregullave të Texhvidit në Suren Sexhdeh”

18.05.2017

KURAN

 1.  

Merita BOROCI RAHIMI

“Pozita e femrës në Islam dhe roli i saj në shoqëri”

31.05.2017

DAVE

 1.  

Elif KERA

“Etika e mësuesit të Kuranit dhe nxënësit të tij”

19.06.2017

KURAN

 1.  

Hidajete MENE

“Memorizimi i Kuranit në Botën Islame dhe tek shqiptarët”

20.06.2017

KURAN

 1.  

Sanie GASHI

“Mulla Hamit Ef. Bytyqi-Sllovia (Jeta dhe vepra 1919/2008)”

20.06.2017

HISTORI

 1.  

Ferid DËRMAKU

“Jeta dhe vepra e Haki efendi Sermaxhajt”

11.07.2017

HSTORI

 1.  

Sevime DËRMAKU-AMIDI

“Jeta dhe vepra e efendi Mehmet Dërmakut”

11.07.2017

HISTORI

 1.  

Cansu DRANGOY

“Mësimi i Kuranit përmendësh në medresetë dhe Kuran-kurset e Turqisë”

19.07.2017

KURAN

 1.  

Fatime AVDIU

“Mësimi i lëndës së Kuranit dhe Tefsirit në Medresenë “Alauddin” në Prishtinë”

19.07.2017

TEFSIR

 1.  

Shaip BERISHA

“Tradita e hoxhallarëve në fshatin Buqe të Opojës (1840-1947)”

20.07.2017

Q. ISLAM

 

 [1] . I anulohet diplomimi në bazë të vendimit 85/15 të datës 24.06.2015