Shtyp

Orari i kollekfiumit të -I-rë, semestri veror, viti akademik 2020/2021

Orari i kollekfiumit të -I-rë, semestri veror, viti akademik 2020/2021

Semestri i -II-të

Nr.

Emri i lëndës

Data e kollekfiumit

Ora e kollekfiumit

Salla

1.

Tefsir  – Studime mbi Kur’anin

21.04.2021

10.00 – 11.00

Kati i tretë

2.

Hadith  – Terminologjia e hadithit

22.04.2021

10.00 – 11.00

Kati i tretë

3.

Akaid  – Besimi në kushtet e Imanit

23.04.2021

10.00 – 11.00

Kati i tretë

4.

Gj. Angleze – Elementary

26.04.2021

10.00 – 11.00

Kati i tretë

5.

Islami dhe Evropa

27.04.2021

10.00 – 11.00

Kati i tretë

6.

Gj. Turke

27.04.2021

10.00 – 11.00

Salla I

 

Semestri i -IV-t

Nr.

Emri i lëndës

Data e kollekfiumit

Ora e kollekfiumit

Salla

1.

Kur’an II

21.04.2021

11.15 – 12.15

Salla II

2.

Hyrje në filozofi të përgjithshme dhe atë Islame

22.04.2021

11.15 – 12.15

Salla II

3.

Sire – Periudha mekase

23.04.2021

11.15 – 12.15

Salla II

4.

E Drejta Familjare në Islam

26.04.2021

11.15 – 12.15

Salla II

5.

Dave

27.04.2021

11.15 – 12.15

Salla II

6.

Gj. Angleze – Intermediate

27.04.2021

11.15 – 12.15

Salla I

 

Semestri i -VI-të

Nr.

Emri i lëndës

Data e kollekfiumit

Ora e kollekfiumit

Salla

1.

Ekonomi Islame

21.04.2021

12.30 – 13.30

Salla III

2.

Akaid – Shkollat dhe sektet Islame

22.04.2021

12.30 – 13.30

Salla III

3.

Gjuhë arabe –III- Sintaksë dhe konverzacion

23.04.2021

14.00 – 15.00

Salla III

4.

Usuli-Fik’h – Bazat e së Drejtës Islame

26.04.2021

12.45 – 13.45

Salla III

5.

Sociologji

27.04.2021

13.45 – 14.45

Salla III

6.

Pedagogji

27.04.2021

13.45 – 14.45

Salla I

 

Semestri i -VIII-të

Nr.

Emri i lëndës

Data e kollekfiumit

Ora e kollekfiumit

Salla

1.

Kuran IV

21.04.2021

14.00 – 15.00

Salla IV

2.

Fikh – E Drejta Penale

22.04.2021

14.00 – 15.00

Salla IV

3.

Dispozitat e hadithit

23.04.2021

15.00 – 16.00

Salla IV

4.

Tefsir – Komentimi tematik i Kuranit

26.04.2021

14.00 – 15.00

Salla IV

5.

Bazat e komunikimit - Komunikologji

27.04.2021

15.00 – 16.00

Salla IV

6.

Objektivat e të Drejtës Islame

27.04.2021

15.00 – 16.00

Salla I

 

Vërejtje: Orarit të paraparë më lartë janë të obliguar që t’i përmbahen të gjithë studentët e rregullt. Kollekfiumet mbahen në Fakultet.