Konkurs për pranimin e studentëve

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 18.05.2016 miratoi propozimin për shpalljen e

 

K O N K U R S I T

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2016/2017.   

Të drejtë konkurrimi në FSI kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses medresenë e mesme ose ndonjë shkollë  tjetër të mesme.

Në FSI mund të pranohen edhe kandidatë nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT.

Kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë Kosovës, me rastin e konkurrimit duhet t’i sjellin dokumentet e nostrifikuara.

Njoftim

Prishtinë, 23.06.2016

Njoftojmë studentet te cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda , HDSH e vitit te –II-(dytë),se provimi do te mbahet me datën:30.06.2016 në ora 12:00.

Nga profesori i lëndës: Ajni Sinani

Njoftim

Njoftojmë studentët e Nivelit Master për afatin e Qershorit 2016 me sa vijon:
 
* Paraqitja e provimeve fillon nga data: 30.05.2016, deri më: 08.06.2016.
* Provimet fillojnë më: 09.06.2016 dhe përfundojnë më 20.06.2016:
* Paraqitja dhe pagesa për provim bëhet në administratë.
* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.
 
Shërbimi për studentë