Njoftim

Prishtinë, 20.09.2016

NJOFTIM

Për organizimin e kursit të gjuhës arabe

Njoftohen studentët e FSI-së, të cilët kanë përfunduar shkolla të mesme jashtë medresesë apo ndonjë shkolle tjetër të mesme fetare, se dekanati i FSI-së organizon kurs për mësimin e gjuhës arabe.

Kursi është i detyrueshëm për të gjithë studentët që vijnë nga shkollat e mesme jo fetare.

Studentët do të paguajnë një shumë të hollash e cila do të përcaktohem me kohë.

Kursi është paraparë të fillojë më datë 10.10.2016

Dekanati

Kurs mbi dorëshkrimet islame

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës
 

Organizon
 

Kursin e parë praktik në korrektimin e dorëshkrimeve islame për vitin akademik 2016/2017
 

Temat të cilat do të trajtohen gjatë kursit janë:
1. Historiku i dorëshkrimeve islamë dhe vendndodhja ë tyre;
2. Autorët më të njohur të trashëgimisë islamë, klasik dhe bashkëkohor;
3. Burimet më të rëndësishme për punë në dorëshkrimet islame;
4. Dorëshkrimet në Kosovë dhe vendndodhja e tyre;
5. Metodologjia e drejtë në korrektimin e dorëshkrimeve islame, dukë përfshirë
verifikimin e ajeteve dhe haditheve të Pejgamberit a.s..

Konkurs

Këshilli Mësimor Shkencor i Fakultetit të Studimeve Islame në mbledhjen e mbajtur më datë 01.09.2016 miratoi propozimin për shpalljen e

 

KONKURSIT

Plotësues

 

Për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-bachelor në vitin akademik 2016/2017.